Home

Rødlista 2021

I 2017 markerte Norge 10 år siden undertegnelsen av UNESCOs konvensjon om vern av den immateriell kulturarven, og vi i Norges Husflidslag hadde lyst til å bruke anledningen til å vise fram hvordan nettopp våre lokallag jobbet med dette Publisert 16. juli 2017. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken, Rødlista er viktig for å forstå hvordan samfunnet kan jobbe med naturforvaltning, arealplanlegging og bevaring av biologisk mangfold. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken, og en finner den komplette rødlista på deres nettside Norsk rødliste for naturtyper 2018 viser hvilke naturtype som har risiko for å gå tapt fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter For rødlista 2015 er 20 915 arter vurdert, av disse er 4438 tatt inn i lista. Blant de 2355 truete artene er 241 kritisk truet, 879 sterkt truet og 1235 sårbare. Siden forrige liste er 139 arter flyttet fra kategorien livskraftig til en av de tre kategoriene truet. Samtidig er 414 arter tatt ut av rødlista

Norsk rødliste for naturtyper. Norsk rødliste for naturtyper) 2018 viser hvilke naturtype som har risiko for å gå tapt fra Norge.Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.. Norsk fremmedartsliste. Norsk fremmedartsliste (før: norsk svarteliste) er en oversikt over fremmede arter i Norge, med økologiske risikovurderinger for et utvalg av artene Rødlista 2015 er den tredje som er produsert i regi av Artsdatabanken; den første ble publisert i 2006 og revidert i 2010 og nå i 2015. Rødlista 2015 gjelder fra 18. november 2015. Hva er en rødliste for arter? Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier

Rye og floss - Rødlisteprosjekter - Rødlista - Fagsider

Rødlista gjennom 2017 - Aktuelt - Om oss - Norges Husflidsla

 1. Rødlista: Gjennom flere år har Jæren Husflidslag tatt for seg det å lage sivsko. Kunnskapen om å skjære sivet på riktig tid, spyle det, rense, tørke og flette holdes i live gjennom kurs og dokumentasjon. Les mer. Østensjø Husflidslag: Snorgaffel
 2. Over 40 år etter at artene ble fredet er ifølge Rødlista per februar 2017, oversikten over truede arter, utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter, ulv en kritisk truet art. Bjørn og jerv er sterkt truede arter, mens isbjørnen på Svalbard er sårbar (Henriksen S. og Hilmo O. (red.) 2015)
 3. Rødlista for arter Arter som har risiko for å dø ut i Norge. Fremmedartslista Risikovurderinger av fremmede arter. Aktuelt Flere nyheter. Sjekk norske arter på internasjonale rødlister! Få varsel når artar blir funne i ditt område Søk tilskudd til kartlegging.
 4. NIBIO RAPPORT 3 (18)2017 3 Forord NIBIO ved undertegnede fikk i 2016 i oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud og foreta en botanisk registrering av den semi-naturlige engfloraen i slåttemarka på Haugplassen på Raje i Kongsberg kommune. Naturtypen slåttemark er en utvalgt naturtype, UN, gjennom Naturmangfoldloven. Haugplassen ble
 5. I den siste rødlista fra 2015 er 2330 arter vurdert til å være truet eller nær truet som samtidig er helt eller delvis knyttet til skog (Tingstad et al. 2017). Insekter og sopp utgjør de største gruppene. Utvikling og forklarin
 6. Rødlista fra 2015. Den siste rødlista kom i 2015. Den viste at ulike typer naturinngrep samt opphør av skjøtsel, i rødlista kalt a realendringer, bidrar mest til at naturmangfoldet i norsk natur blir stadig fattigere. I tillegg gjør klimaendringene det vanskeligere for arter også i Norge, særlig i høyden
 7. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett stöd för att göra dessa prioriteringar. Den kan vara till hjälp vid identifiering och prioritering av.

14. desember 2017 kl. 07:28 Nå er disse rødlista. Nå er krykkje og snøugle rødlista. Det melder Norsk ornitologisk forening. Den globale rødlista ble denne uken oppdatert, og de to norske. Disse plantene er svartelistet. Det er fort gjort å forveksle listen over forbudte planter med Svartelisten. Svartelisten er en liste satt opp av Artsdatabanken, og omfatter planter som utgjør høy eller svært høy risiko for norsk natu

Rødlista lages av Artsdatabanken. Vurderingene av hver enkelt art er basert på kriterier fra den internasjonale rødlista, som igjen utarbeides av IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Rødlista oppdateres med noen års mellomrom. Nesten 21.000 arter ble vurdert i arbeidet med den siste utgave av rødlista IUCNs rødliste (egentlig Verdens naturvernunions rødliste for trua arter), også kjent som rødliste og internasjonal rødliste med mer, er den offisielle rødlisten over trua arter i verden. IUCNs rødliste er en internasjonal liste over verdens truede dyrearter og deres trusselbilde og konserveringsbehov, der hver art klassifiseres i henhold til populasjonens status, noe som blant annet. For hver artsgruppe finnes informasjon om antall rødlistearter, årsak til rødlisting, endringer fra Rødlista 2010 til 2015, presentasjon av kunnskapsgrunnlaget og metodiske presiseringer i tilknytning til vurderingene. Noen artsgrupper er ikke reviderte i 2015. Dette er armfotinger, kappedyr, pigghuder, spretthaler og parasittvepser Established in 1964, The International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species has evolved to become the world's most comprehensive information source on the global conservation status of animal, fungi and plant species. The IUCN Red List is a critical indicator of the health of the world's biodiversity. Far more than a list of species and their status, it is a.

Rødlista er en oversikt over utdødde arter, truede arter og arter som i nær framtid kan bli truet. Den oppdateres hvert 5. år. I Norge kjenner vi til 44.000 arter I Rödlista 2020 hittar du listor över enskilda arters bedömningar. Sammanfattning och analys hittar du i rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer- rödlistade arter i Sverige 2020.. Ladda ner Rödlista 2020. På grund av en mycket stor efterfrågan behöver vi ta ut en kostnad för frakt från och med den 18 juni.. Nyere statusoversikter viser at over 40% av Europas fuglearter er i sterk tilbakegang. Faktorene som p virker bestandsutviklingen til disse artene negativt kan v re mange, men i de aller fleste tilfellene er nedgangen koblet til tap av leveomr der Kunskap om vilka arter som minskar i antal eller utbredning är nödvändig för att vi ska veta var naturvårdsinsatser behövs. Kunskapen sammanställs av Artdatabanken till Rödlistan för hotade arter

hagen vår: Mesterrot og marokkanske lykter

Rødlistede og Svartelistede planter - hva betyr det

Førpremiere: Rødlista, Tangenåsen ungdomsskole - Nesodden, torsdag, 31. august 2017 - Velkommen til førpremiere på forestillingen Rødlista torsdag 31. august 2017. Forestillingen spilles kl. 19:0.. Rødlista og skogen I Magasinet Skog nr. 1/17 kunne vi lese at skogbrukets målrettede innsats for å bedre miljøtilstanden i skog i praksis fører til at vi får flere arter på rødlista. Artsdatabanken, som er ansvarlig for Rødlista, har et annet syn på dette

Norsk rødliste for naturtyper - Artsdatabanke

Rødlista gjennom 2017 - Aktuelt - Om oss - Norges Husflidslag. Presentasjon av Rødlista. Rødlista - Sabima. Rødlistede og Svartelistede planter - hva betyr det? Truede arter i Norge - naturvernforbundet.no. 14. desember 2017 kl. 07:00 Nå er disse rødlista. Nå er krykkje og snøugle rødlista. Det melder Norsk Ornitologisk Forening. Den globale rødlista ble denne uken oppdatert, og de to norske. Rødlista og skogen - tilsvar til Artsdatabanken Det er overraskende at Artsdatabanken ikke er litt mer ydmyke med tanke på styrker og svakheter ved kriteriene for rødlisting. access_time Publisert 03.05.2017 Osp er et rikbarkstre som er viktig for lav, moser og insekter, særlig når barken er gammel og grov

rødliste - Store norske leksiko

 1. Rødlista Artikler. Truete arter Nyheter relatert til rødlista: Vannfuglportalen (24.07.2020) Underartsbestemmelse av sædgås (24.04.2020) Bønder i Rogaland søker midler for å ta vare på vipa (13.03.2020) Krykkjehotellet på Vardneset i Berlevåg er en realitet (05.03.2020) Sjøfugler blant de mest truete virveldyr (07.01.2020
 2. spinakkus - 22 Jul 2017 12:55. Er dette en rødlista sommerfugl? Er dette lys geitvedmåler som sitter her og slapper av? Har den noen forvekslingsarter det snarere kan være? Funnet på Kongsberg, 20/07. Replies. Biolog 3536. Lars Ove - 22 Jul 2017 18:28. Det er det nok ikke
 3. Den rødlista arten kvitkurle (Pseudorchis albida NT) vokser i slåttemarka. Skjøtselsplanen for Langslåtten er en revisjon av en skjøtselsplan fra 2011. I 2017 ble det utarbeidet en skjøtselplan for Vallervatn slåttemark, og gjennomført en revisjon a
 4. Om rødlista for naturtyper Muligens kan noen av VANNs lesere i likhet med meg, ha unngått å legge merke til at Artsdataban ­ ken i 2011 publiserte «Norsk rødliste for natur - typer» (Lindgaard, A. og Henriksen, S., 2011), «som er en vurdering av risiko for at naturtyper kan forsvinne fra norsk natur. Rødlista er pri
 5. Rødlista er en del av grunnlaget når jakttider og jaktbare arter vurderes, noe som skjer hvert femte år. Ny høringsrunde for neste rullering starter kommende vår. Miljødirektoratet vil ikke nå spå noe om konsekvensene for rypejakta: 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund.
 6. Villrein (Rangifer tarandus) er utbredt over store deler av den nordlige halvkule, både i Europa, Asia og Nord-Amerika.Den underarten vi har i Sør-Norge er fjellrein, også kalt tundrarein (Rangifer tarandus tarandus).Som navnet tilsier lever fjellreinen stort sett nord for barskoggrensa eller i alpine områder

Norsk rødliste for arter - Wikipedi

NJFF Nyheter NJFF-Smaviltseminaret-2017-Tid-for-bever

10/05/2017. Facebook. Email. Lupiner, gullregn, syrin, rynkerose, rips og kaprifol har én ting til felles: De står på svartelisten over fremmede arter som er uønsket i Norge. Vi får ganske ofte spørsmål fra leserne om ulike arter som er svartelistet, for eksempel lupiner og syrin Det er vår og insektene vender tilbake! Årets første sommerfugl er huket av på lista over vårtegn, sammen med krokus og snøklokker. Ganske snart kommer insektene igjen til å være [ Rødlista Jeg husker ungdomstida som en tid der min identitets- og tilhørighetsfølelse var i stadig endring. Naturen er på så mange måter et fast holdepunkt i livene våre, men også den endrer seg, foran øynene våre. Rødlista forsker i hvordan ungdom ser seg selv - i enerom, i ulike sosiale rom og i et større verdensbilde Av Magne Myklebust (12.12.2017) En ny versjon av den globale rødlista for fugler ble lansert i dag. To norske hekkefugler gjør sitt inntog på lista: krykkje og snøugle. Det er kraftig bestandsnedgang som er bakgrunnen for rødlistingen av begge arter, og totalt omfatter nå den globale rødlista 25 arter som regelmessig forekommer i Norge I 2015 (2013-2017) ble det i Landsskogtakseringen registrert 91 millioner kubikkmeter (uten bark) med død ved i den produktive skogen. I gjennomsnitt utgjorde dette 10,6 kubikkmeter pr. ha. I tillegg ble det registrert 9 millioner kubikkmeter død ved i uproduktiv skog

Rødlista - hva, hvem, hvorfor? - Artsdatabanke

 1. neforeningen mener at Rødskolen er klart bevaringsverdig. Skolen er bygget i 1963, etter tegninger av arkitekt mnal Einar Karstad. Rødskolen er en.
 2. Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.≡Av inger Johanne Norberg≡ Torsdag og fredag sist uke hadde forestillingen Rødlista urpremiere på Tangenåsen ungdomsskole. Førsteklasses teaterforestilling med ung nesoddkunstner. Thea Borring Lande kom hjem med «Rødlista», en forestilling hvor hun selv har skrevet tekst og medvirker. Rødlista er en forestilling med fire.
 3. Rødlista er hovedprosjektet i Thea Borring Landes 2-årsperiode med Statens Kunstnerstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Forestillingen skal på turné i DKS Akershus høsten 2017. Litteratur: (1) Saldaña, Johnny. (2011) Ethnotheatre : Research from Page to Stage, Taylor and Francis, 2011. (2) Bishop, Claire
 4. Virke til bioenergi Den totale energibruken i Norge utgjorde 215 TWh i 2016. Av dette utgjorde energiforbruket av ved i husholdninger og fritidshus om lag 5,7 TWh
 5. «Kimen» ved Det Norske Teatret 2017. Regi Anders T. Andersen. Else «Rødlista» Thea Borring Lande/Akershus Teater 2017 og 2018. Regi: Øystein U. Brager. Sigrid «Havboka» Hålogaland Teater 2017 og 2018. Regi: Anders T. Andersen. Thea «Krigen» Teater Nova/Pharos produksjoner 2016 og 2017

Rødlista fugl. Tidligere har lokalkjente tatt til orde for å stanse jakta, Regulering for jaktsesongen 2017. Dagskvote på én lirype og én fjellrype, eller to. Vipe er på rødlista under kategorien sterkt truet. To par holdt til ved tidligere hekkelokalitet frem til midten av mai, men hekking er ikke påvist. Sandlo er fåtallig hos oss. I 2017 ble arten observert tre ulike steder, og det ble påvist hekking ved én lokalitet (JOB). Kun fire observasjoner av småspov Rødlista er et viktig verktøy for forvaltningen av norsk natur, Insekt-Nytt 2017: årgang 42: Nr. 1 2017 Forside Innhold Fulltekst Nr. 2 2017 Forside Innhold Fulltekst Nr. 3/4 2017 Forside Innhold Fulltekst Insekt-Nytt 2016. februar 2017 skulle gis tillatelse til å skyte 47 ulv. Klima- og miljødepartementet reduserte antallet tillatte fellinger til 15 med ifølge Rødlista per februar 2017, oversikten over truede arter, utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter, ulv en kritisk truet art Artikke Rødlista avslutter før høstferien med jubel og (tildels glutenfri/vegetarisk) servering på nydelige Nittedal ungdomsskole. Takk for oss

Taksvalens tilbakegang i Europa. Av Oddvar Heggøy (07.03.2017). Med store deler av livet tilbragt på vingene, og med nærmere 10 000 km mellom hekkeområdene i Norge og overvintringsområdene i Afrika, er Årets fugl 2017 en skikkelig tøffing Ulven er på rødlista, og vi har en moralsk og juridisk plikt til å sørge for at den kommer seg vekk derfra. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 27.04.2017, klokken 00:0 Publisert: 3. februar 2017 Oppdatert: 3. februar 2017, 10:22 Bjarte Solheim Litt av poenget vårt er få inn en ny dimensjon ved siden av den nasjonale rødlista - det regionale fokuset Rødlista arter og fremmedarter Det ble registrert totalt 16 rødlistearter og 15 fremmedarter se tabellene på neste side. funnet på Digernes i 2017 (registrert av Sigrid Skrivervik Bruvoll). Disse to lokalitetene ble ikke gjenfunnet i 2018 (Oddrun Øwre, Tørris Digernes)

Rødlista - Fagsider - Norges Husflidsla

Rødlista er en gruppevis sortering av naturtyper basert på deres risiko for å gå tapt fra norsk natur. Rødlista er et viktig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av naturen vår, samtidig som rødlistevurderingene skal skje uten tanke på forvaltningsmessige konsekvenser. Vurderingene skal være objektive og etterprøvbare Mer informasjon Tilgjengelig fra: 12. mai 2017 kl. 11:03 Tilgjengelig til: 12. mai 2027 kl. 12:00 Produksjonsår: 2017 Lengde: 1 Av Morten Jødal, biolog I begynnelsen av april padlet jeg rundt i Bærumsfjorden, og nå i påsken er kajakken på vannet ved Langesund. Flokker med kortnebbgjess flyr i formasjon mot nord, og grågjessene, kanadagjessen

Norge og de ville dyrene - SS

Läs om arternas kännetecken, utbredning och ekologi. Hitta rätt art genom att jämföra fakta, bilder och ljud eller använda en artnyckel Thea ble tildelt arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere for 2014 og 2015. Hun skriver og produserer egne teaterforestillinger, og de største prosjektene så langt er Rødlista (2017) og Gjenlyd (2012). Hun jobber også i andre produksjoner i det frie feltet. Har du spørsmål, så ta kontakt på e-post theaborringlande (a) gmail.co utgangen av 2014. For mosene så vi i 2015 nokså store endringer fra den forrige utgaven av rødlista som ble utgitt i 2010. Mye ny kunnskap har tilkommet også etter 2014, og denne rapporten inklude‐ rer den kunnskapen som finnes per april 2017

Artsdatabanken - Kunnskapsbank for naturmangfol

Treseminaret 2017 er nå åpent for påmelding! TREseminaret 2017 på Dovre tilbyr kurs med fokus på tradisjon, teknikk og kunnskap innen tre og tradisjonshåndverk. TREseminaret vil gi deg som deltaker et solid faglig utbytte, og gi en anledning til å møte andre med felles interesser og i samme bransje Derfor kom snøugla også på den internasjonale rødlista for truede arter i 2017, sier han. Ugla hadde sittet på reiret med flere unger og egg, og kom seg derfor ikke vekk fra insektene. Til slutt var hun imidlertid så hardt angrepet at hun måtte gi opp og forlate reiret I 2017 forsvant 100-120.000 sau på beite, og av disse ble cirka 18.000 erstattet som tapt til rovvilt. Resten av tapet av sau skyldes blant annet ulykker, infeksjoner, sykdommer, parasitter, hunder og giftige planter Gamle slåttemarker er blant våre mest artsrike naturtyper. De er svært viktige for Norges biologiske mangfold, som levested for humler og andre insekter og dermed for pollinering og vår mulighet til å produsere mat. De er også definert som truet. Slåttemarkene huser mange dyr og planter som står på den nasjonale rødlista over utrydningstruende arter

Sykepleierturnus i Nesseby. Sexdukker formet som barn. Transportinfo via mobil. Barn begår overgrep mot barn. Regjeringa vil felle flere ulv. Skal vi sende det vi ikke trenger f.eks til Afrika? Sandstjeling. Musikk fra Loddefjord Den norske rødlista fra 2006 er på 416 sider, men om Erik Solheim får det som han ønsker, vil sideantallet være halvert i 2020. 27.07.2017. Hverken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre kommer til makten uten å samarbeide med ett eller flere av de andre partiene

Det nærmer seg fristen, 15. oktober, for å søke om tilskudd gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om RMP, og det er de som disponerer arealet i søknadsåret som kan søke om tilskudd Rødlista; Ullialt; Nordiske røtter; Åklær fra Buskerud; Program 2017. 07. april 2017. Her finn du programmet for Fagdagane 2017 med hovudtema sylvsmedhandverk. Det offisielle programmet for Fagdagane starter måndag formiddag Hvor mange hønsehauker er det registrert i fjor, her til lands? Hvor høy må bestanden bli, før den fjernes fra rødlista? Her jeg bor har jeg registrert et par hauker som jeg har fulgt igjennom to hekkesesonger, dette året blir den tredje. Hører parrings ropene deres hver eneste dag nå, så regner med at det blir unger i år også. Det første året klarte de og 23.03.2017 21:52. Av Oddvar Heggøy (Kopiert fra Norsk Ornitologisk forenings hjemmeside). Med store deler av livet tilbragt på vingene, og med nærmere 10 000 km mellom hekkeområdene i Norge og overvintringsområdene i Afrika, er Årets fugl 2017 en skikkelig tøffing

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for analyser, tilpasset innhold og annonser. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du å dette 07.12.2017 | Sist oppdatert: 07.12.2017. Bare tre prosent av skogene i Norge er vernet, resten ligger åpnet for hogst. - Situasjonen er veldig dramatisk. Vi må ha en milliard til skogvern hvert år om vi skal redde mangfoldet i norske skoger, sier Trude Myhre. Hun gikk 643 kilometer for truede arter og gamle trær i sommer 2017. mars. 26. Rødlistet håndarbeid! Norges Huflidslag har laget nettsiden Rødlista hvor gjemte og glemte håndarbeider/håndverk er samlet. Bildet over er av firfletting under arbeid nå i Valdres. Mere om hva firfletting brukes til og er i videoen under I dag har 1 120 arter status som sterkt truet eller kritisk truet (rødlista 2015). Allikevel har det bare blitt utarbeidet handlingsplaner for 13 av disse. Det bør derfor etableres langt flere handlingsplaner, og planene bør gis et solid mandat til å reintrodusere artene i områder de naturlig hører hjemme, og restaurere tapte habitater 03.05.2017. Debatt Rødlista og skogen I Magasinet Skog nr. 1/17 kunne vi lese at skogbrukets målrettede innsats for å bedre miljøtilstanden i skog i praksis fører til at vi får flere arter på rødlista. Artsdatabanken, som er ansvarlig for Rødlista, har et annet syn på dette

Skoglevende arter på rødlista — Bærekraftig skogbruk i Norg

 1. oppført som kritisk truet på den norske rødlista (2015). Overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, da den første handlingsplanen kom, og er nå forankret i den nye handlingsplanen for fjellrev (2017- 2021). Overvåkingen bygger på årlig kontroll av kjent
 2. I dag legges den nye rødlista for naturtyper fram. Trøndelag topper lista med flest truede naturtyper i Norge. lørdag 29.07 2017. Bymarka: Før var det gjedda - nå er det denne skapningen som er den nye topp-predatoren i Haukvatnet. Fisken er død og giften er borte
 3. Våren 2017 fulgte vi opp med nok et kurs. Spinning seer ut til å ha fått mange tilhengere de siste årene. Det er morsomt å mestre kunsten og ekstra morsomt å kunne si at du selv har spunnet garnet til lua eller genseren din
 4. RØDLISTA. Rødlista er foreningens oversikt over verneverdige hus, Tidstypisk skolebygg fra 1963 med integrert kunst ble i 2017 revet for å bli parkeringsplass. Les mer... Åpne i google maps! Skolegata 4, Melbu, 8445 Sigholts Minde, Arendal. Røedstien 23.
 5. JonIB - 17 Feb 2017 18:33 Kopi av melding: Opprinnelig postet av terning Trodde det var slik at når et dyr står på rødlista, så skal det spesielle tillatelser til for å felle den

Enda flere er i faresonen: Den norske rødlista fra 2010, som er en oversikt over arter som er utrydningstruet, utsatt for betydelig reduksjon eller naturlig sjeldne, inneholder hele 4599 arter. Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.201 Kategoriene er rangert fra 1-13, som vist over hvor 1, regionalt utdødd, representerer den høyeste kategorien. Med unntak av karplanter, er ikke lavere taksonomiske nivå enn art vurdert for Rødlista eller «Svartelista». Funn rapportert på lavere nivå (f.eks. underart) får i Artskart samme kategori som arten Våren 2017 var sen, noe som betydde at fuglene var utålmodige. Kanskje ventet de i et nabovann uten is før de nådde fram til «hjemvannet». Det kan derfor ikke utelukkes at noen av fuglene er talt to ganger. For eksempel kan noen fugler ha ventet i Skjerpvatnet før de dro til Holdalsvatnet. Imidlertid dreier dette seg neppe om mange fugler 15. februar 2017 Budalsstolen på Rødlista: Det er det håndverksmessige ved produksjonen av den originale Budalsstolen Budal Husflidslag ønsker å dokumentere. Håndverket representerer flere ulike teknikker, slik som dreiing av ben og ryggtener, tilskjæring av setet og borring av hull til ryggtenene, sanking av hegg eller rognepil til ryggbue og sveiing av denne

Rødlista - Sabim

Publisert: 17. september 2017, kl. 17:58 Sist oppdatert: 17. september 2017, kl. 17:58 Artikkelen er over 2 år gammel - Å diskutere rødlista som et hinder for bedriftsøkonomisk inntjening i skognæringen, er en avsporing Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har pekt ut 10 nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2017. Skallan-Rå i Troms er en av disse, og er et fjordlandskap med intakt teigstruktur Hi there! Please click on the drop down menus for more information about my work. Photo: Nicolas Tourren Verdi og mengde av viltkjøtt I 2016 ble det skutt elg, hjort og villrein med en samlet slaktevekt i underkant av 5 800 tonn. Med en kjøttverdi på 75 kroner kiloen er dette viltkjøtt til en verdi av 433 millioner kroner

Allt du behöver veta om rödlistning SLU Artdatabanke

lørdag 04. februar 2017 - 04:00 Du har sikkert hørt uttrykket «å skille klinten fra hveten». Det betyr å skille ut noe verdiløst, i dette tilfellet ugresset klinten, fra det som har verdi for oss, som maten vår PRESSEUTTALELSER . Rødlista - Akershus Teater/ Thea Borring Lande produksjoner - 2017 Forestillingen slipper ikke tak i meg og jeg besøker stadig scenerommet på nytt og får nye tanker og følelser Skogbruk. SKOG Rødlista og skogen (Snorre Henriksen, Artsdatabanken) 3. mai. Helgelendingen Tilsvar til tilsvar til Allskog (Tage Vedal) 5. mai. ABC-Nyheter Mens perleugla ligger og ruger hogde de hele leveområdet rundt henne 14.mai. Aftenposten meninger Jeg er glad i skogen, men noen ganger føler jeg meg alene om det (Vebjørn Falk Blom-Hagen) 22. mai. NRK Hogger ned fuglenes fødestuer 23. I innlegg fra før 18. november 2015 er artene oppført med rødlistekategori ifølge rødlista fra 2010, mens i innlegg etter denne datoen følger rødlistingen rødlista fra 2015. Forkortelser for relevante 2017 4. desember 2017 1. mars 2017 1. januar 2017 2. 2016 16. desember 2016 2. oktober 2016 1. september 2016 2. august 2016 1. juni. Bakgrunn. Antallet skogeiendommer, deres størrelse og eierskap påvirker skogforvaltningen og rådende sosioøkonomiske forhold. Studier fra Østfold har for eksempel vist at større skogeiendommer har mer intensiv avvirkning og skogkulturaktivitet enn mindre skogeiendommer, men at andelen eldre skog er lavere (Swärd 2003)

Den norske rødlista fra 2006 er på 416 sider, men om Erik Solheim får det som han ønsker, vil sideantallet være halvert i 2020. Miljø- og utviklingsministeren ønsker at antallet rødlistede arter i norsk natur skal halveres i løpet av de neste elleve årene Hvis en ulv befinner seg utenfor denne ulvesonen, blir det som regel raskt innvilget tillatelse til å skyte den. I lisensfellingsperioden 2017/2018 ble det gitt tillatelse til å skyte 50 ulver i Norge, av en total bestand på maksimalt 84 ulver. 27 ulver ble skutt. Året etter ble 26 ulver skutt i lisensfelling NM i Speiding 2017 Rundløype: Naturkjennskap - Oppgavehefte 10/14 PATRULJENUMMER Oppgave 5 Rødlista og svartlista Nasjonal RØDLISTE er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut i Norge. Nasjonal SVARTLISTE er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologis

Nå er disse rødlista - NR

søndag 02. juli 2017 - 22:02. I samarbeid med: Mange sjøfuglarter langs norskekysten har gått sterkt tilbake. Hele 30 prosent av sjøfuglene på fastlandet har forsvunnet i løpet av de 10 siste årene, og mer enn halvparten av norske sjøfugler er nå på rødlista over truede arter Nordlandsasal (Sorbus neglecta Hedl.) er bare kjent fra noen individfattige og fåtallige populasjoner i Bindal kommune i Nordland. Den står derfor på den norske rødlista for 2010 over truede planter hydromorfologi (Joosten mfl. 2017), og i NiN opereres det med 17 torvmarksformer (tabell 1). Alle formene finnes i Fastlands-Norge med unntak av Polygonmyr 3TO-PO, som bare finnes på Svalbard. Rødlista naturtyper . Av de 32 enhetene som ble vurdert er 19 inkludert i Rødlista. Sørlig slåttemyr er den enest

Disse blomstene er forbudte og svartelistet - viivilla

Illustrasjonsfoto: Wikipedia.org Trump-regjeringen opphever det føderale vernet av gråulv i mesteparten av USA og overlater forvaltningen av rovdyret til de 50 delstatene. Dette føyer seg inn i rekken av nylige miljøvedtak som appellerer til viktige velgergrupper på landsbygda, skriver NRK.n Lunde eller lundefugl (Fratercula arctica), også kjent som sjøpapegøye, er en pelagisk dykkende sjøfugl som tilhører gruppen lunder i alkefamilien.Arten er monotypisk og hekker langs kystene på begge sider av Nord-Atlanteren.Arten ble fra til 2017 regnet som livskraftig på IUCNs rødliste, men den europeiske bestanden har hatt sterkt tilbakegang (50-79%) gjennom de seneste tre. Kjærstad, G., Sjursen, A. D. & Arnekleiv, J. V. 2017.Overvåking av vannkvalitet, elvemusling, bunndyr og ungfisk i Nåsvassdraget, 2016 - NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2017-2: 1-31. Dette notatet presenterer resultater fra vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Nåsvassdrage Publisert: 13. februar 2017 Sist oppdatert: 08:41, 14. feb 2017 Anbefalte saker Et omfattende arbeid med å restaurere myrer og våtmarker startet i 2015 med tre millioner kroner over statsbudsjettet

18. juli presenterte de den reviderte utgaven av den globale rødlista for sopp, det vil si sopper som er truet av utryddelse på kort eller lang sikt. Forsvinner med blomsterengene. Av de 79 europeiske artene som har kommet til i den oppdaterte rødlista er det blant annet 15 nye arter som vokser i gamle, ugjødslede slåttemarker og beitemarker Selv om fjellreven fremdeles står på rødlista for sterkt trua arter i Norge har det siste året vært bra for Norske fjellrever. Rosenborg må slå Dundalk hjemme på Lerkendal i kveld. På benken sitter en skadet Pål Andre Helland. Kommentator Petter Moen Nilsen kommer i studio. Han engasjerer seg for dem som er annerledes, både i jobb og som privatperson Høsten 2017 bevilget Fylkesmannen i Hordaland midler til sammenstilling av de data som er samlet til nå om beitemarkssopp og naturbeitemark på Lygra. Formål Formålet med denne rapporten er å sammenstille data om beitemarkssopp og naturbeitemark som er samlet på Lygra i perioden 2013-2017. Tanken er at denne kunnskapen kan vær

Truede arter i Norge - WW

Gunilla Holm Platou: Digital Graphic Artworks - 20x20 cmDysterskrinet - Rødlisteprosjekter - Rødlista - Fagsider

IUCNs rødliste - Wikipedi

Gunilla Holm Platou: Åpning i Steinbrakka i StavernMILJØVERNLEDER: Ingrid Ebne vil ha store og små i kommunen
 • Samsung ue65ks9005 review.
 • Katter syn farger.
 • Where to store files on mac.
 • Glomerulær sykdom.
 • 127 hours rock weight.
 • Villaks.
 • Forstørret prostata operasjon.
 • Håndtak kjøkken.
 • Coop obs bygg åsane åpningstider.
 • Plex musik alben.
 • Marmelade oppskrift.
 • Cartman's mom.
 • Sparkasse vgh cup 2018.
 • Itromsø kultur.
 • Lebensmotto humor.
 • Velvet wittenberg facebook.
 • Tervueren valper til salgs.
 • Frost bursdagsartikler.
 • Få penger for å flytte.
 • St anna kirche jerusalem.
 • Gipsskruer clas ohlson.
 • Ombrekking av bøker.
 • Sv kirchzarten kinderturnen.
 • Aagaard fertilitetsbehandling.
 • Wetter salalah november.
 • Soll ich den ersten schritt machen test.
 • Sprekk i grunnmur.
 • Veiledning om seksjonering av eiendom med bestående bygg.
 • Veiledning om seksjonering av eiendom med bestående bygg.
 • Immobilien karg fürstenwalde/spree.
 • Degree symbol word.
 • France news.
 • Lokalsamfunn.
 • Sbk heilpraktiker zusatzversicherung.
 • Hva er byggherreforskriften.
 • Mistet stemmen hva hjelper.
 • Kyleena.
 • Barnebursdag molde.
 • Objektiv für landschaftsaufnahmen sony.
 • Singles auf mallorca kennenlernen.
 • Kjennetegn på måloppnåelse fremmedspråk.