Home

Kompendium definisjon

kompendium - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Formell definisjon. Mange matematikere og logikere i det 19. og 20. århundret hadde problemer med at begrepet algoritme ikke hadde noen nøyaktig matematisk definisjon. I den første halvdelen av 1900-tallet, ble det gjort mange forsøk på å finne en presis definisjon Med mattrygghet menes at det er god kontroll med produksjonen av næringsmidler slik at menneskene ikke blir syke av å spise maten. Det faglige ansvaret for mattrygghet i Norge ligger til Mattilsynet, som fra 2003 er underlagt Landbruks- og matdepartementet. Det skjer en del sammenblanding på norsk mellom mattrygghet, som går på om maten er hygienisk produsert og mat (vare) sikkerhet, som. KOMPENDIUM TRENER 1: Trenerrollen. Norges Idrettsforbund Trener 1 Trenerrollen 2 Innhold 1. UTØVEREN I SENTRUM (ICCE) bruker følgende definisjon på læring: Læring er en relativt permanent og positiv endring i tankesett, adfer

Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter

Kompendium EN 4010 August 2016 Bærekraftige energisystemer Kjell Bendiksen 1. Introduksjon 1. Bakgrunn 2. Energibegrepet 3. Klimautfordringene 4. Bærekraftige energisystemer 2. De globale energi-klimautfordringene 1. Brutto energiforbruk globalt, nasjonalt og per person 2. Trippelutfordringen: Utvikling, energiforsyning, klimapåvirkning 3 For å kunne styre og optimalisere energisentralen og tilhørende komponenter på en god og oversiktlig måte, er vi avhengig av et anlegg for sentral driftsovervåking også kalt SD-anlegg. I alle større anlegg for varme, kjøling og ventilasjon er man avhengig av dette. Grunnen er enkel Kompendium for linehoppmestring Forkortelser og begreper Forkortelse Fulltekst UL Utløserline. De to første hoppene i progresjonen. UL/M Utløserline/Markert trekk. UL/T Utløserline/Trekk av dummyhåndtak. LIFO Last In First Out Begrep Forklaring/definisjon Fjærpilot Pilotskjerm med springfjær, festet til hovedskjerm. 1 av 2 linesystemer Wikipendium is ad-free and costs nothing to use. Please help keep Wikipendium alive by donating today

Dokumentet inneholder et kompendium med eksempeloppgaver, alle nødvendige formler, definisjoner, oppsett og forklaringer som er relevant for eksamen i faget SØK 3520 - Mikroøkonomi. For å få en oversikt over hvilke emner som dekkes, se innholdsfortegnelse. Dokumentet passer for deg som enten er i starten av semesteret og ønsker å få en oversikt over pensum, [ Forside - Det matematisk-naturvitenskapelige fakulte Oversettelse av kompendium til nynorsk i svensk-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Definisjon Bedriftens samfunnsansvar omfatter de økonomiske, juridiske, etiske og filantropiske forventninger som samfunnet har på et gitt tidspunkt. Med bedriftens samfunnsansvar sikter man til hvordan bedriften opptrer i og ovenfor samfunnet

Hva er et kompendium egentlig ? - Åpent forum

 1. Kompendium: Industriell økonomisk styring. Kompendium i TIØ4105 Industriell økonomisk styring. Hovedsakelig bedriftsøkonomi, men også... Vis mer. Universitet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fag. Styring og internt regnskap (TIØ4105) Opplastet av. Elisabeth Skåland Netland. Studieår. 18/1
 2. kompendium på engelsk. Vi har to oversettelser av kompendium i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. kompendium subst. compendium skriveri. kompendium subst. summary skriveri. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av kompendium som substantiv
 3. Kompendium til Innføringskurs - Båt i havbruk SINTEF Fiskeri og havbruk AS Trondheim 2001 . Forord Kompendiet er et resultat av prosjektet Innføringskurs - båt i havbruk. Prosjektet ble gjennomført i perioden desember 2000 til november 2001. Y2 Definisjoner og symboler.
 4. dre annet er oppgitt
 5. Kompendium = et sammendrag/referat/oversikt (brukes ofte i akademiske sammenhenger

Kompendium, 1. Utkast Omdømmeskolen er et kompetansetilbud for bygder, kommuner og regioner som vil styrke sitt omdømme. Pilotprosjektet er initiert av Kommunal og regionaldepartementet. 30. mai 200 Indikatorovervåkning ved hjelp av SPC har 3 hovedformål: Variasjonskontroll: Sikre at prosessen er tilstrekkelig stabil (dvs. uten utilfredsstillende stor variasjon) og dermed tilstrekkelig forutsigbar som forutsetning for å vurdere nivå og utviklingsretning. Nivåkontroll: Sikre at det stabile nivået er i overensstemmelse med god praksis - altså at kvaliteten har et tilfredsstillende.

På denne siden finner du et sammendrag for faget Bedriften på BI. Kompendiet er delt inn i kapittel, basert på pensum og inneholder alt det teoretiske nødvendige for å skaffe seg en overordnet forståelse for faget LOGISTIKK - KOMPENDIUM Kapittel 1: Logistikk og forsyningsledelse. Logistikk. Definisjon på logistikk: kunnskapen om å planlegge, implementere og kontrollere forover og bakover strømmer og lager av varer og tjenester med tilhørende informasjon fra opprinnelsessted (point of origin) til forbrukerspunkt (point of consumption) Belladonna, opium og andre legemidler har vært brukt i behandlingen av psykiske lidelser gjennom årtusener, men det var først i siste halvdel av 1800-tallet at farmakologisk behandling av psykiske lidelser begynte å bli systematisk utforsket. Gjennombruddet for moderne psykofarmakologisk behandling kom i begynnelsen av 1950-årene med introduksjon av klorpromazin, et antipsykotisk. Av definisjonen av hva diagnosen psykisk utviklingshemming innebærer kan vi se at personer med diagnosen kan ha noen iboende utfordringer, faktorer som medfører økt risiko for å utvikler sykdom eller lidelse når personen blir utsatt for belastning og påkjenning. Dette forklares ofte som at personen har økt sårbarhet Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Vi deler inn naturen i ulike økosystemer

Definisjon sepsis • Sepsis er en livstruende organsvikt utløst av sannsynlig eller påvist infeksjon. •Organsvikten er forårsaket av en ubalansert immunrespons som påvirker flere av kroppens vitale organer Flere pasienter med tidligere (SIRS‐) Sepsis vil nå defineres so Kompendium, læringsnettverk Nord-Trøndelag, desember 2013 - mai 2014 Nyttige begrepsavklaringer i læringsnettverket Samstemming Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen har valgt å ta utgangspunkt i WHO´s definisjon for samstemming av legemiddellister og har med utgangspunkt i dette laget en norsk definisjon som lyder slik www.skrivesenteret.n

Ordbok: kompendium - Engelsk, spansk, norsk, svens

 1. KOMPENDIUM Perspektiver på risiko og usikkerhet for yrkeshygienikere Hans Thore Smedbold Ver 3.0 - Juni 2016 . definisjon av risiko slik vi ser det i mange sammenhenger. Å definere risiko alene som sannsynlighet multiplisert med mulig tap (konsekvens) blir ofte for snevert
 2. Kompendium i emne TFY4125 Fysikk for studenter ved studieprogrammene MTDT, MTKOM, MTIØT, og MTNANO NTNU V˚aren 2007. Forord Emne TFY4125 Fysikk undervises v˚aren 2007 for studieprogrammene MTDT, MTKOM, MTIØT og MTNANO. Av praktiske grunner er øvingsveiledningen delt p˚a to dager: Mandager for MTD
 3. E-læringskurset skal bidra til å løfte kompetansen om saksbehandling og tildeling av tjenester. Du kan drøfte problemstillinger med kollegaer og reflektere rundt både saksbehandlernes praksis, rutiner og kommunens tilbud
 4. valgt kapittel 3. Teksten inneholder oversiktlige definisjoner av teambegrepet og hva som ligger i fenomenene «gjensidig avhengighet» og «felles ansvar». Teksten går også inn på utfordringer man står overfor i virtuelle team. Boka inneholder omfattende henvisninger til forskning for den som er spesielt interessert
 5. Lister over gyldige stillingskoder i HTA kapittel 3.4, 4 og 5. Sortert etter stillingskode Stillingskode Stillingsbetegnelse kapittel Merknad 7531 SAKSBEHANDLER 4
 6. SD-anlegg (Sentral Drift-anlegg eller sentral driftsovervåkningsanlegg) er en fellesbetegnelse på et samlet elektronisk system til styring og overvåking av et automatisk anlegg, for eksempel et produksjonsanlegg på en fabrikk, et vannverk, et kraftverk eller et kloakkanlegg.. Mange forskjellige enheter kan være tilknyttet et SD-anlegg, men det består normalt av en eller flere PLC-er og.
 7. Et kompendium er kun en tilfeldig samling tekst ved artikler hentet fra kompendium skal du referere til originallitteraturen (dvs boken eller tidsskriftet), og ikke til kompendiumet. Det er forskjell på en referanseliste og en pensumliste (så ikke kopier pensumlista rett inn i semesteroppgaven)

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Dersom du er på kysten, og månen står rett over hodet ditt, bør du kunne se at det er flo. Om månen står rett over hodet på de som spaserer rundt på motsatt side av planeten fra deg, så bør det også være flo, eller høyvann, der hvor du står Kompendium av Amir Hashemi, UiB. Notater, eksempler og oppgaver med fasit/løsningsforslag 1 Matematisk Institutt UiB Høsten 2013 Innhold 1 Sist oppdatert 07. juni 2013 . 6.2 Definisjon, vekstrate. Noradrenalin (neurotransmitter) definisjon og funksjoner For mange er det kjent at funksjonen av den menneskelige hjerne er basert på overføring av bioelektriske signaler. Denne overføringen innebærer tilstedeværelsen av en rekke elementer som overfører informasjon fra en neuron til en annen, disse elementene er nevrotransmittere

Det Norske Akademis ordbo

Luftveiene deles inn i øvre og nedre luftveier. De øvre luftveiene består av munnen, nesen, bihulene, svelget og strupehodet Bedømmelse og kritikkskriving Heftet gir en detaljert innføring i praktisk bedømmelse og hvordan en kritikk skal bygges opp. I tillegg inneholder dette kompendiet en oversikt over den kynologiske terminologien - dvs en ordliste med definisjoner av de begrepene som brukes i forbindelse med hund, alt fra anatomiske begreper til fargebetegnelser og eksteriøruttrykk. Det er ogs Varmt arbeid kan foregå på ulike materialer, særlig metall og plast. Denne siden omhandler varmt arbeid med metaller og materialer og legeringer av metall. Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 5, stiller særskilte krav til arbeidsmiljøet ved utførelse av varmt arbeid

 1. Kompendium i profesjonsfag Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag, Høgskolen i Oslo og Akershus Halvor Spetalen Januar 2016 . 2 Innledning Dette kompendiet inneholder to notater til bruk i undervisningen for studenter i Definisjon av undervisning og undervisningsmetode.
 2. Under FNs mattoppmøte i 1996 kom delegatene frem til følgende definisjon: Matsikkerhet eksisterer når alle mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold som møter deres ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god helse
 3. Årsrapport 2019. 2019 markerte flere høydepunkter for FinAut. Vi feiret 10-års jubileum. Hele 7668 eksamener ble gjennomført, og vi kunne telle flere enn 12500 autoriserte rådgivere
 4. Definisjonen av plast forteller at plast er et høymolekylært materiale. Det betyr at plastmolekylene er bygd opp av mange små, enkle molekyler. Molekylene blir bygd opp på en slik måte at det blir lange kjeder (tråder)
 5. Begrepet arbeid vil også være misvisende når det gjelder hjertets energiomsetning. Hvis hjertet ikke forflytter blod som under den isovolumetriske kontraksjonsfasen, vil det per definisjon ikke utføre et arbeid. Et bilde som kan brukes er en elektromagnetisk kran som løfter en mengde jern opp på en lastebil
 6. 5.2 Definisjon av friluftsliv utgangspunkt i versjonen som er kalt Kompendium Nr. 32 ved NIH, Utgave 1. ISBN NR 82-502-0077-2. Kompendiet er gjort elektronisk tilgjengelig på www.naturliv.no etter tillatelse av Nils Faarlund. Teksten fremstår som i originalen med to endringer

Denne artikkelen handler om hvordan økt digitalisering i velferdsforvaltningen påvirker mål om individuell tilpasning i tjenesteytingen. Offentlige velferdstjenester står overfor et økende press, og implementering av nye digitale verktøy presenteres ofte som løsninger som skal bidra både til effektivisering og kvalitetssikring. Det er imidlertid behov for empirisk kunnskap om de. Kompendium i Datamaskiner Grunnkurs Kopiert fra AoC av Stian Mikelsen . Binære tall Hvis jeg skal forsøke å gi en tidløs definisjon på en datamaskin vil jeg prøvd meg på noe følgende: En datamaskin er en maskin (elektronisk, mekanisk, biologis Født sånn eller blitt sånn? Epigenetikk handler om hvordan både arv og miljø former oss og gjør oss til den vi er. Stipendiat Ellen Wikenius ville gjøre faget sitt tilgjengelig for enda flere. Nå er animasjonsfilmen «Epigenetics: nurture vs nature» klar Kompendium. Definisjonen på en spissvinklet trekant er at alle tre vinkler skal være under 90 grader. En vinkel under 90 grader kalles for en spiss vinkel. En spissvinklet trekant kan variere veldig i form Fokus på kommunal bygg- og eiendomsforvaltning MULTICONSULT Kompendium fra møteserie 312249/anl Januar 2011 Side 6 av 67 c:\docume~1\anl\otlocal\mia\workbin\653bd1.0\kompendium (oppdateres pr samling) - utkast.docx 1.4 Om kompendiet Dette kompendiet oppsummerer i korthet de temaer og diskusjoner som er avholdt i møteserien

PPT - PowerPoint nr 3 Men hva er egentlig energi? Og

Notater med sentrale begreper og definisjoner til religionsprøve med temaer som definisjon av religion, tro/vite, religionsgeografi, religionsdimensjoner osv Kompendium innen skogøkonomi Compendium whitin forest-economic Bachelor i Skogbruk Bacheloroppgave (6EV299) 2015 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA ☒ NEI ☐ Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage JA ☒ NEI Definisjon av religion. Innledning: Religion er vanskelig å beskrive og å definere. Det er altså et sammensatt fenomen. Samtidig så må en definisjon være så presis at den treffer fenomenet og ikke alt annet. Fenomenet må være så åpen og vid at alt som er religion, får plass. Dette gjør det vanskelig å oppfylle kravene på samme tid.

12.08.2010: Oversiktsartikkel - Det er vanlig med syre-base-forstyrrelser hos intensivpasienter komparere kompass kompatibel kompe kompendium. kompensasjon. kompensere kompetanse kompetansegivende kompetent kompilasjon. Synonym. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning) Definisjon begreper 3 Kropps masse indeks (KMI) Klassifikasjon KMI (kg/m2) Undervekt < 18.5 Normalvekt 18.5-24.9 Overvekt 25.0-29.9 Fedme klasse I 30.0-34.9 Fedme klasse II 35.0-39.9 Fedme klasse III >= 40 WHO, 2000 Kropps masse indeks (KMI) - Et godt mål på overvekt og fedme?. Kompendium Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms 2018 og 2019 (WHO) definisjon for samstemming av legemiddellister, og har med utgangspunkt i dette laget en norsk definisjon som lyder slik: «Legemiddelsamstemming er en metode der.

8.11.14 Vitenskapelig metode: En definisjon?. 84 8.11.15 Bare en teori? 84 8.11.16 Naturvitenskap og teknologi 84 8.11.17 Teknologi som skolefag? 85 9. HISTORISK-FILOSOFISK DIMENSJON I FYSIKKUNDERVISNINGEN - VÅRT VERDENSBILDE 86 9.1. Her finner du gratis kompendium til bruk ved kurs i legemiddelhåndtering! Les kompendiet. Les kompendiet direkte på mobilen eller nettbrett - hvor som helst. Lytt til kompendiet. Lytt til kapitlene på din mobil eller nettbrett. Test deg selv. Ta quizzen og sjekk dine kunnskaper. Velkommen Sveisbare konstruksjonsstål Structural steels for welding © 2008 Henning Johansen side 6 Figur 4.

Algoritme - Wikipedi

mattrygghet - Store norske leksiko

TDT4120: Algoritmer og datastrukturer - Wikipendiu

Kompendium for læringsnettverk Forebygging og behandling av underernæring. Definisjonen skal si noe om Hvor mye (tallfestet), hvor (definer test-enhet), for hvem (pasient/brukergruppe), innen når (tidfestet). Denne målsetningen knytter seg opp mot resultatindikator Læringsutbytte. Kunnskap: Kandidaten - beskriver kroppens oppbygning, og forklarer organer og organsystemenes normale funksjon og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre og urinveisystemet og reproduksjonssysteme Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet, finansiering og soliditet Kompendium Utarbeidd for Hardanger Historielag av Oddmund Hus, Lars O. Bleie, Inge Reinsnos og Øystein Pugerud 30.01.2006 Regionhistorie for Hardanger . 2 Kompendium Historikaren Harald Winge har forslag til ein definisjon. For han er ordet distrikt av meir teknisk art,. Av Berit Bae: Dr.philos. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo Innledning Vi lever i en tid preget av endringer i synet på barn og oppdragelse. I nyere forskning fra ulike fag pekes det på hvor viktig det er å se barn som subjekt. Samtidi..

Synonym til Kompendium - ordetbety

2 1. Sammendrag - beste praksis innen prosjektledelse Problemstillinger knyttet til byggeprosess har vært det mest sentrale i studiene som er inkludert i litteraturstudien. Dette synes også å være en holdning generelt Dette kan også beregnes med funksjonen RENTE i Excel. Effektiv rente per år blir: 1 + 0,021245889 4 - 1 = 0,0877 1 = 8,77 %. Når en større investering, som f.eks. et nytt forretningsbygg eller et nytt skip, skal finansieres, er det vanlig å ta opp et byggelån i byggeperioden. Dette fungerer som en konto man kan ta penger fra inntil en avtalt grense Title: Kompendium til Ungdom og Fritids opplæringsprogram Likevel kan de fleste enes om at den fritidsklubben man arbeider i kan strekke seg etter følgende definisjon av hva en fritidsklubb.

Kap. 9 Sek. 9.1 frem til (og ikke med) definisjon 9.3 [2] Gunnar Fløystad : Kompendium i tallteori, Bergen, 2008. (vil bli gjort tilgjengelig på kursets nettside) Kap. 1 1.1 - 1.5 Kap. 2 2.1 - 2.5 Kap. 3 3.1 - 3.6 Kap. 4 4.1 - 4.3 Kap. 5 5.1 - 5.4 Tor Sørevi 2.2 Definisjoner Det forutsettes en presis beskrivelse av noen terme r i dette kompendium, for at vi skal ha lik forståelse av hva som beskrives: Skjermflyging i fjellet: Et fallskjermhopp hvor planen for hoppet er å fly n ært fjell eller alpint terreng for videre å lande på et betydelig lavere punkt i terrenget. Høyverdig fallskjerm HØGSKOLEN I BERGEN AVD. FOR INGENIØRUTDANNING BYGGSEKSJONEN BYGGSTATIKKK I Kap. 3 Krumningsflatemetoden SIDE 3.1 3 KRUMNINGSFLATEMETODEN I kapittel 1. og 2. har vi sett at en bjelkes krefter og deformasjon kan beskrives ved fire integraler som henger sammen 1. Diagnostikk av diabetes, risikovurdering og oppfølging av personer med høy risiko for å utvikle diabete

Lærebøker i jernbaneteknikk er et nyttig hjelpemiddel ved kompetanseoppbygging og -vedlikehold for alle som arbeider med jernbanetekniske problemstillinger. Lærebøkene dekker de ulike jernbanetekniske fagområder. Dette er hovedsiden for lærebøker i jernbaneteknikk Tverrprofesjonelt samarbeid er et samfunnsoppdrag for alle som arbeider med velferdstjenester. Godt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å skape gode tjenester og videreutvikle tjenestetilbudet, og for å lykkes med dette må man ha kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer

kompendium i italiensk - Norsk bokmål-Italiensk Ordbok

kompendium, leksikon, lærebok, oppslagsbok, oppslagsverk, parlør, vademekum; Hvordan brukes ordet manual? Ordet manual brukes vanligvis i midten av en setning og uttalt akkurat som det høres ut. Det kan også brukes i mer formelle sammenhenger. Manual i kryssord. Lav Medium Høy Varme arbeider. Årlig oppstår mange branner i forbindelse med utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår Læringsutbytte. Kunnskaper Kandidaten har - god kunnskap om lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse - Kompendium

Det Norske Travselskap - Travsport.n definisjon, da de blir beskrevet og forstått noe ulikt samtidig som forskere ser sammenheng av varierende grad mellom disse uklare begrepene. Selv om fonologien fremdeles regnes som det språklige området som er dominerende for utvikling av dysleksi, har fokuset også blitt rette

samfunnsmedisin - Store medisinske leksiko

Bakgrunn. Eksperter i team ble innført i 2001 i forbindelse med en stor revisjon av sivilingeniørstudiet. Emnet ble innført som svar på næringslivets behov for uteksaminerte kandidater med evne og ferdigheter til å arbeide i team med personer med ulik fagbakgrunn 404 Side ikke funnet Vi fant ikke siden

På de universitetspedagogiske kursene har vi følgende definisjon på undervisning: All aktivitet som legger til rette for læring. Det betyr at undervisning ikke er det samme som læring, men at undervisningsmetodene skal støtte studentenes læringsarbeid. Å lage et godt kompendium eller relevante og gode øvingsopplegg blir derfor en del av undervisningen Jeg vil uansett nevne noen begreper som finnes i Kompendium og som er viktige for å forstå definisjonen av åndsverk og opphavsrett. Det grunnlegende med et åndsverk er at det må være skapt på en selvstendig, personlig måte, om ikke så er verket bare en kopi eller ren gjengivelse (se eksempelet i Komp. om forskjellen mellom oppdagelser og oppdagelsens beskrivelse eller. Kort oppsummering av det viktigste fagstoffet i Økologi - samspillet i naturen språk i BarnEHagEn - myE mEr Enn BarE prat 5 handler om dokumentasjon og vurdering av språk- miljøet og av barnas språklige kompetanse. den er mes Opprinnelig versjon, 2014: Unni Knutsen (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Omarbeidet versjon, 2018, APA-prosjektgruppen: Ellen Nierenberg (prosjektleder, Høgskolen i Innlandet

Kap. 9 Sek. 9.1 frem til (og ikke med) definisjon 9.3 [2] Gunnar Fløystad : Kompendium i tallteori, Bergen, 2008 foreligger på instituttet og deles ut til studenten En samlebetegnelse for de grunnleggende verdensbildene, verdiene, normene som skolen er bærer av, har jeg med en samlebetegnelse kalt for 'ideologier'. Dette begrepet kan bety flere ting. Før vi går videre, trenger vi en klar definisjon av hva som menes Etikk- og compliance-funksjonen i næringslivet har endret seg de siste ti årene og har på mange måter havnet i førersetet. Virksomheter må derfor fortsette å strekke seg mot stadig bedre styring og kontroll Kompendium INF2220. Meny. VBØ; Om meg. Vegard Bergsvik Øvstegård. Informatikk student ved UI

Sentral Driftsovervåkning - SD-anlegg - Eblog

Meldinger til studenter: Åpningstid Etter 16.00 er det åpent for studenter og ansatte ved bruk av adgangskort. Fra 00.00 til 07.00 er studiestedene stengt for studenter. 11. august: Slik bidrar du til smittefri campus. Finn synonymer til referanse og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett

 • Sony wch10.
 • Brukt og antikk.
 • Reiseplanlegger drammen.
 • Frognerparken sinnataggen.
 • Mercedes sprinter 316.
 • Esport rain.
 • Opensubtitles user and password.
 • Gjengangere sitat.
 • The blitz during world war 2.
 • Eh tw6700w test.
 • Best of jodel studenten.
 • Titanic 2 building.
 • Tanzschule schulze gera veranstaltungen.
 • Avatar 3.
 • Omregning vekt.
 • Leveren fordøyelsen.
 • Mp3 burgelkiil.
 • Samfunnet i ås.
 • Antrekk julebord 2017.
 • Aries february 2018 horoscope.
 • Best music festivals in the world.
 • Barn med feber på fly.
 • Isarpost silvester.
 • Ol 1912.
 • Coca cola produkte.
 • Sufi tanz.
 • Hildegard hamm brücher jung.
 • Engelsk essay eksempel.
 • Ullsteinhaus öffnungszeiten.
 • Umzugshelfer münchen kurzfristig.
 • Pærefasong.
 • Borge menighet konfirmasjon.
 • Tutto bello recension.
 • Pokemon sonne mew code.
 • Shopping edinburgh.
 • Terrassenüberdachung empfehlung.
 • Chihuahua vekt.
 • Spark på engelsk.
 • Inngrodde hår krem.
 • Instruktørkurs førstehjelp.
 • Facebook profilbild nicht liken bar machen.