Home

Ssb kostra

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering - årlig, foreløpige tall - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Plan- og byggesaksbehandling - SSB

Kommuner og fylkeskommuner rapporterer regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester til staten ved SSB. Data som er rapportert inn, blir publisert på SSBs nettsider om KOSTRA som grunnlagsdata eller satt sammen og publisert som nøkkeltall.. Nøkkeltall og grunnlagsdata skal bidra til å gi innbyggere, media, kommunesektoren selv, staten og andre, muligheten for å få informasjon om det. SSB), jf. KOSTRA-forskriften § 2. SSB gir veiledning om de tekniske sidene ved rapporteringen, se KOSTRA-SSB. De kan også kontaktes på e-post kostra-support@ssb.no. SSB publiserer årlig en rapporteringshåndbok som gir informasjon om rapportering av årsregnskapene, se KOSTRA innrapportering - SSB Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Forside - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Søkehjelpen sørger for riktig bruk av KOSTRA art og funksjon, samt mva-kode. Oppslagene gir også gode svar på sentrale spørsmål rundt både mva-kompensasjon og skillet mellom drift og investering. Se 90 sek video. Mange kommuner har allerede tatt i bruk KOSTRAhjelp KOSTRAhjelp har.

Velg inngang for 2020-rapporteringen 1) Innrapportering av Kostra data her 2) Innrapportering av Kirkekostra her 3) Innrapportering av Spesialisthelsetjenesten her 4. KOSTRA. Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering. Serie og -nummer. Notater 2006/72. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Emne. KOSTRA. Antall sider. 31. Målform. Bokmål. Om Notater. I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og. KOSTRA regnskapsgruppe. KOSTRA-regnskapsgruppe behandler og gir råd i spørsmål knyttet til KOSTRAs kontoplan. Gruppen er sammensatt av representanter fra KMD, Statistisk Sentralbyrå (SSB), KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norsk Kommunerevisor forbund (NKRF) Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Kostra Dyrøy - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Kostra Sauda - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering - SSB

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.KOSTRA er et omfattende rapporteringssystem der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapporteringen skjer elektronisk og omfatter alle kommunale og fylkeskommunale funksjoner og ansvarsområder Laster inn siden..

 1. (nettside: KOSTRA - SSB/, e-post: kostra-support@ssb.no). Se spesielt rapporteringshåndboken som publiseres på KOSTRA innrapportering - SSB. Rapporteringshåndboken inneholder for eksempel oversikt over kontroller som er lagt inn for regnskapsrapporteringen, filbeskrivelser, gyldige kombinasjoner av funksjoner og arter o
 2. 2. KOSTRA-rapportering og kvalitetssikring - en oversikt Vi foreslår at kommunen gjennom KOSTRA-koordinator og hennes medarbeidere i rapporteringen fokuserer på to mål i den årlige gjennomføringen: a) SSB godkjenner innsendt regnskap og tjenesteskjemaer ved første gangs innrapportering per 15.1 og 15.2
 3. Unknown exception . OK Yes No Cancel Yes No Cance

Skjemavelger for skjema.ssb.no. Rapport over innsendte og manglende, per skjema. Rapport per skjema. Velg skjema Filtrer på: Vis rapport. Statistisk sentralbyrå (SSB). Bestemmelsen gjelder all rapportering til KOSTRA, både rapporteringen av opplysninger om ressursbruk og tjenester og regnskapsrapporteringen. SSB fastsetter krav til rapporteringen Bestemmelsen i § 2 gir SSB myndighet til å fastsette nærmere krav til hvordan den elektroniske rapporteringen skal skje KOSTRA gir en unik mulighet til å vurdere egen tjenesteproduksjon sett i lys av hvordan andre kommune velger å løse sine oppgaver, og for å vurdere utviklingen på egen tjenesteproduksjon over tid. KS-K har omfattende og lang erfaring med å utarbeide KOSTRA-analyser for norske kommuner

KOSTRA 2020. 34A. Eiendomsforvaltning - areal på utvalgte kommunale formålsbygg. Rapport er oppdatert per 24.10.2020 16.24.13. Rapport per skjema. Velg skjema Filtrer på: Vis rapport: Manglende (357) Innsendte (0) Grafikk; Regionsnummer Regionsnavn ; 0301: Oslo. VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2014 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2014 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer fra 2013 til 2014 er markert med rød tekst Regionsnummer Regionsnavn Delregionsnummer Delregionsnavn ; 0301: Oslo Kommune: 01: Gamle Oslo: 0301: Oslo Kommune: 02: Grünerløkka: 0301: Oslo Kommun

KOSTRA - regjeringen

 1. Opplysninger om avløpsanlegg registreres av kommunene og samles inn gjennom KOSTRA (kommune-stat-rapportering). Dataene forvaltes av Statistisk sentralbyrå (SSB) og eies i fellesskap av SSB og SFT. Områder hvor det er innført kostholdsråd eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr blir fastsatt av Mattilsynet
 2. (Mattilsynet), MDIR (Miljødirektoratet) og KOSTRA (SSB). Vi ber Stortinget i statsbudsjettet for 2021 om å berede grunnen for en bedre tilrettelagt digital innrapportering av statistikk for vann og avløp for å bedre benchmarkingen. ----- Kontaktpersoner: Direktør Thomas Breen, mob. 479 75 340, thomas.breen@norskvann.no Norsk.
 3. Seksjonen har ansvar for flere ulike statistikkområder innenfor KOSTRA (Kommune-Stat rapportering), herunder blant annet KOSTRA kultur og KOSTRA kirke. Seksjonen består av i underkant av 30 medarbeidere og holder til i Kongsvinger

Forside - SSB

•Ulike studieprogram føres på hver sin funksjon I KOSTRA, 521 til 533. SSB foretar beregning av kostnader per elev. •Beregner kostnader per elev for funksjonene: •520 ped. Ledelse og fellesutgifter •515 skoleforvaltning •510 skolelokaler og internat •Fradrag for inntekter på de samme funksjonen Deler av en kontostreng skal rapporteres til SSB til fastlagte tider. Denne rapporteringen omtales gjerne som KOSTRA-rapportering. Regnskapstallene er en del av KOSTRA-rapporteringen. Kurset tar for seg den pålagte bruken av kontodimensjoner i den delen av regnskapsgrunnlaget som omfatter drift og investering (bevilgningsregnskapet). Innhold Kostra-tallene (kommune-stats rapporteringstall) fra SSB (Statistisk Sentral Byråd) ble lagt fram av Bent Høie ved møtet. - Tallene viser at kun 20 prosent av landets kvinner får hjemmebesøk av jordmor på tross av en beskjeden vekst i jordmorårsverk til 424 de senere år

Ifølge en befolkningsframskriving utarbeidet av SSB vil Sør-Varanger, i liket med resten av landet, få en betydelig høyere andel av eldre over 80 år de neste 20 årene. I dag er vi omtrent 400 eldre over 80 år i Sør-Varanger kommune. I 2040 er det anslått at vi er over dobbelt så mange (850) bedreVANN henter alle data som rapporteres inn til de statlige rapporteringssystemene til Mattilsynet (MATS), Miljødirektoratet og SSB (KOSTRA). I tillegg må noe rapporteres direkte til bedreVANN siden dette ikke etterspørres hos myndighetene. For de som deltar på nivå 2 rapporteres gjennomførte og planlagte investeringer samt energidata

Plannytt 2 - 2018 - regjeringen

KOSTRAhjelp - Konteringshjelp for kommune

 1. kildemateriale for kommunal KOSTRA-rapportering. Det blir mulig å besvare spørsmål om hvor mange km turvei er tilgjengelig for bevegelseshemmede eller hvor mange friluftsområder tilbyr parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede. Men også til å finne ut hva manglene er. Plan og bygningsloven er den sentrale loven for dette området
 2. KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge
 3. SSB (+ kostra) «Plan for integrering av innvandrere i Tynset kommune», vedtatt oktober 2017 2 OVERORDNEDE FØRINGER 2.1Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging (2019)
 4. oversikter i i hovedsak hentet fra SSB (Kostra), Kommunehelsa Statistikkbank, Fylkesstatistikk fra Hedmark 2017, Ungdataundersøkelsen og Skoleporten. Noen oversikter som kunne ha vært interessante å vise i dokumentet er ikke mulig pga liten populasjon i kommunen når det gjelder enkelte problemstillinger
 5. Naviger deg gjennom Europa med detaljerte, innebygde kart samtidig som du får en virkelig tilkoblet trådløs opplevelse. Bare koble til smarttelefonen og kjør Som en pålitelig venn, er de nye Pioneer multimediesystemene i AVH-Z-serien der når du trenger dem. Bare koble smarttelefonen til en ny AVH-Z-serie og naviger via Apple CarPlay™, Android Auto™ og andre navigasjonsfunksjoner som.
 6. 1 1. Innledning Lovgrunnlaget Plan- og bygningsloven er sammen med kommuneloven, utgangspunktet for kommunenes plan- og styringssystem. Alle kommuner skal utarbeide planstrategi etter plan- og bygningsloven
 7. Klimarisiko krever bedre jordvern, de nye kommunestyrene har ett år på seg til å reagere. KRONIKK: I klimaendringenes tid er det ikke ansvarlig å sette sin lit til at andre land skal redde oss når tørke og flom påvirker avling og innhøsting. Å håndtere klimarisiko innebærer vern av matjorda, også i Rogaland

SSB - Skjemaporta

 1. Situasjons- og konsekvensanalyse ved nedleggelse av Andøya flystasjon i Forord Nordland fylkeskommune ved avdeling for næring og regional utvikling, presenterer i denn
 2. Kommunedelplan Helse og omsorg Tokke kommune 2020-2030 4 1.1 Planprosess Vedteke planprogram gjer greie for planprosess og medverknad i planarbeidet. Planarbeidet var
 3. 3 Innledning Flatanger kommunestyre vedtok den 15.12.16 i sak 77/16; Kommunal planstrategi 2016 - 2020». Denne planstrategi konkluderte bl.a. med at kommuneplanens samfunnsdel ikke skulle revideres i planperioden
 4. UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN Vesterålen Regionråd Oslo, 19. februar 2015 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne e
 5. Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre
 6. 1 ANDØY KOMMUNE KVALITETSPLAN FOR SKOLE OG BARNEHAGE 2018 - 2022 Ny skole i Risøyhamn tatt i bruk i januar 2018. Plan vedtatt av Andøy kommunestyre 28.05.201

Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2009-2012 Innhold. 1. Innledning. 2. 2. Det kommunale styringssystem.. 5. 3. Kommunens rammebetingelser. 6. a) Befolkningsutvikli Kommunens viktigste oppgave er levering av tjenester til innbyggerne. Hvilke tjenester kommunen leverer bestemmes i stor grad av nasjonale prioriteringer. Kommunens oppgave bli }]);DDG.duckbar.load('images');DDG.duckbar.load('news');DDG.duckbar.load('videos');DDG.duckbar.loadModule('related_searches');if (DDG.pageLayout) DDG.pageLayout.initialize(

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA - regjeringen

 1. Kostra Dyrøy - SSB
 2. Kostra Sauda - SSB
 3. KOSTRA Regnskap Kvænangen - SSB
 4. KOSTRA Kirke Flesberg - SSB
 5. KOSTRA - Wikipedi

Video: KOSTRA

Barnevern - SSBPPT - KOSTRA KONČETIN PowerPoint Presentation, freeFolkehelse i samhandlingens tegn - SSBMiljøforvaltning - SSB
 • Miranda kerr diet.
 • Udemy inc gagan biyani.
 • Burro smør.
 • Hvordan mistet sfinksen nesen.
 • Hva gikk femårsplanene ut på?.
 • Født uten neseben.
 • S bahn münchen.
 • Rathaus weilstetten öffnungszeiten.
 • Drivhus best i test.
 • Specialized mtb 2017.
 • Hvordan bli kvitt virus på iphone.
 • Kjente norske ballettdansere.
 • 205/55r16 sommerdekk.
 • Senterleder lønn.
 • Webcam koblenz deutsches eck.
 • Rush film.
 • Sandefjord kommune byggesøknad.
 • Tur til bjønnåsen.
 • 4k wallpaper gaming.
 • Fritz berger jubiläumsgewinnspiel.
 • Sarah hyland instagram.
 • Gourmet restaurant magdeburg.
 • Fireflies leke.
 • Ørjan burøe leah burøe.
 • Fryse kremkake.
 • Best html ide mac.
 • Seksuell legning snl.
 • Reisebüro bad berleburg öffnungszeiten.
 • Beschäftigungsverbot schwangerschaft lehrerin bayern.
 • Coop intranett.
 • Rekonstruksjon bryst.
 • Kim han sol kim sol hui.
 • Bilder på skumplate.
 • Honda nsx 1990.
 • Adobe acrobat xi.
 • Thirteen days trailer.
 • Die alm stoob.
 • Gomovies film.
 • Madden 18 ps4.
 • Pokemon rubin 4 orden.
 • Events innsbruck 2018.