Home

Nye pensjonsordninger i offentlig sektor

Ny pensjonsordning for offentlig sektor - Regjeringen

 1. LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk lørdag 3. mars en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. - Dette er en stor dag for alle offentlige ansatte som nå får en ny og fremtidsrettet pensjonsordning, men også for partene i arbeidslivet og regjeringen
 2. Ny pensjonsordning for offentlige ansatte vil gjelde fra 2020. Det ble våren 2019 vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse og i de aller fleste tariffavtaler som hadde avtale om offentlig tjenestepensjon. Partene i offentlig sektor har inngått avtale om endringer i offentlig AFP som det ennå ikke er fremmet lovforslag eller er inngått tariffavtale på.Her får du .
 3. Det betyr at alle som har vært offentlig ansatt før 2020, og fortsetter i stilling som offentlig ansatt, vil få sin pensjonsopptjening etter både de gamle og de nye reglene. Offentlig tjenestepensjon vil likne mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor, og blir kalt påslagspensjon X Påslagspensjon Ny offentleg tenestepensjon er ein påslagspensjon
 4. 800.000 arbeidstakere er sysselsatt i offentlig sektor. Den andelen som er født i 1963 eller senere ble fra siste nyttår meldt ut av den gamle Bruttomodellen og flyttet over i den nye Påslagsmodellen.. Det betyr at disse etter hvert vil få en Oppsatt pensjon som dokumenterer samlet opptjening i alle ansettelsesforhold de har hatt fram til slutten av 2019
 5. Nye pensjonsordninger i offentlig sektor. 18.1.2018 Arbeidsliv Pensjon. Det er inngått en prosessavtale for offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. - Econa er fornøyd med at prosessen er i gang. Dette har stor betydning for medlemmene våre, sier Morten Skaarer, leder.
 6. Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alderspensjon og AFP i offentlig sektor. Som i gammel ordning er reglene like for kvinner og menn, og sikrer en livsvarig utbetaling av pensjon. Den nye ordningen er imidlertid utformet som påslagspensjon og likner mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte fra 2020

Her finner du svar på de viktigste spørsmålene om ny, offentlig tjenestepensjon. Hvem gjelder den nye tjenestepensjonsordningen for? Den gjelder for alle som er født i 1963 eller senere, og som jobber i offentlig sektor eller har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP, Statens pensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring, Pensjonskassen for hovedstadsområdet (PKH) eller de ulike. Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. Forslag til nødvendige lovendringer vil bli sendt på høring høsten 2018. Lørdag 3. mars inngikk LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor Offentlig tjenestepensjon blir bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Det skal lønne seg å jobbe lenger og det skal bli enklere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor. Hvem får tjenestepensjon etter de disse reglene? De som er født i 1963 og senere får endret tjenestepensjon Ansatte i statlig og kommunal sektor har offentlig tjenestepensjon. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter. Ansatte som slutter i offentlig sektor vil få med seg en oppsatt pensjonsrett, men her gjelder et krav om at den ansatte samlet må ha en opptjeningstid hos en eller flere offentlige arbeidsgivere på minst tre år

Reformen ble bare delvis innført i offentlig sektor, og man beholdt bruttoordningen som sier at man skal ha 66 prosent av sluttlønna i pensjon. I juni 2015 bestemte regjeringa at et utvalg i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) skulle lage en utredning av nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor Partene i offentlig sektor klarte ikke å komme til enighet innen fristen som utløp i dag. Undersøkelse om pensjon Partene ble i hovedtariffoppgjøret 2016 enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten I offentlig sektor kan du som hovedregel ikke ta ut alderspensjon før 67 år. Det er ikke mulig å ta ut delvis alderspensjon. Offentlig tjenestepensjon må kombineres med folketrygd, og det er ikke mulig å kombinere pensjonen med inntekt fra offentlig arbeidsgiver. Du kan ta ut AFP fra 62 år dersom du tilfredsstiller kriteriene for å få. Ny pensjonsordning i offentlig sektor - hva nå? Det har vært en spennende vinter og vår for oss som er opptatt av pensjon. Utredningsarbeid, forhandlinger, informasjonsmøter og uravstemning har fylt min og andres hverdag, skriver Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevåg. 04.06.2018 av Steinar Fuglevåg Sist oppdatert: 06.02.201 Den nye avtalen i offentlig sektor inneholder et punkt som åpner for reforhandling av dagens avtale: Dersom AFP i privat sektor blir vesentlig annerledes enn den nye AFP-ordningen, kan.

Ny offentlig tjeneste­pensjon på 1-2-3 - Statens pensjonskass

Ny pensjon for 800.000 ansatte i stat og kommune. Partene er enige om ny tjenestepensjon for offentlig sektor. Ordningen skal gjøre det lønnsomt å stå lenge i jobb, og innebærer at offentlig ansatte får en AFP-ordning etter mønster fra privat sektor Ny pensjonsordning for offentlig ansatte ikke lik tjenestepensjon og AFP i privat sektor. Opptjeningssatsene i ny offentlig tjenestepensjon er ikke direkte sammenlignbare med innskuddssatsene i privat sektor. Dette skyldes at beregning av pensjon ut fra pensjonsbeholdning/kapital gjøres på ulik måte i offentlig og privat sektor Ny offentlig tjenestepensjon kommer til å ligne på den private innskuddspensjonen, men det er også en rekke forskjeller. Duvi Pensjon gir deg oversikten. Når og hvis den nye offentlig pensjonsordningen blir vedtatt blir det enklere å sammenligne pensjonsordninger i privat og offentlig sektor Ny AFP for ansatte i offentlig sektor vil nå være en livsvarig påslagsordning, som kommer i tillegg til folketrygden. De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning. Ansatte født i 1963 eller senere skal ha en ny AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor

Nok et usolidarisk pensjonsangrep - Manifest TidsskriftPensjon

Det nye systemet Avtalen som er inngått i dag innebærer et helhetlig pensjonssystem i offentlig sektor, med livsvarig pensjon og like regler for kvinner og menn. Å videreføre dagens ordning ville gitt offentlig ansatte lavere pensjoner i årene fremover. Den nye ordningen sikrer offentlig ansatte et fortsatt godt samlet pensjonsnivå. Mobilitetshindrene i dagens regelverk må bygges ned og offentlig ansatte må i større grad tjene på å stå lengre i jobb. Offentlige ansatte skal fortsatt ha gode pensjonsordninger. Utredningsoppdrag Departementet skal utarbeide en rapport om nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor inkludert overgangsregler fra dagens ordninger

Etter sju års stillstand vil partene i offentlig sektor gjøre et nytt forsøk på å komme til enighet om ny tjenestepensjonen for offentlig ansatte. Publisert torsdag 18. februar 2016 - 15:22 Under et møte på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) kontor torsdag, ble partene i offentlig sektor enige om å prøve å komme tilbake til forhandlingsbordet i løpet av våren Disse reglene ble vedtatt av Stortinget i juni 2019 for lovbestemte pensjonsordninger, og av partene i tariffavtalen for kommunal sektor. Offentlig tjenestepensjon vil likne mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor, og blir kalt påslagspensjon Ny pensjonsordning i offentlig sektor - hva nå? Det har vært en spennende vinter og vår for oss som er opptatt av pensjon. Utredningsarbeid, forhandlinger, informasjonsmøter og uravstemning har fylt min og andres hverdag, skriver Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevåg

Skifte av pensjonsordning i offentlig sektor

Ny AFP gis i tillegg til tjenestepensjon og folketrygd. AFP gir opptjening i alderen 13-61 år. Det nye med ny AFP i offentlig sektor er at den kan tas ut ved siden av jobb. AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år De nye ordningene skal gjelde for de som er født i 1963 eller senere. Eldre årskull beholder dagens AFP-ordning og fortsetter å tjene opp pensjon i dagens ordning. De nye ordningene vil gi offentlig ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. Offentlig ansatte vil ha samme mulighet som ansatte i privat sektor til å opprettholde. Oppsatt pensjon er altså benevnelsen på en delvis opptjent pensjonsrettighet i offentlig sektor, tilsvarende fripolise og pensjonskapitalbevis for pensjonsordninger i privat sektor. Det legges i eksempelet til grunn at hun fortsetter å jobbe i offentlig sektor med en typisk framtidig lønnsutvikling, hvor reallønnsveksten gradvis avtar etter fylte 55 år 2015-rapporten: Nye pensjonsordninger i offentlig sektor (PDF-format) Rapporten ble godt tatt imot som grunnlag, ifølge rådgiveren. Likevel endte det i det hun kaller en «krasjlanding» i mai 2016. Partene trakk seg etter uenigheter om kursen på forhandlingene og tilpasning til krav

Econa - Nye pensjonsordninger i offentlig sektor

Nye forslag til løsning i barnehagestreiken

Ny offentlig tjenestepensjon - Finansportale

privat sektor (2008) og ny tjenestepensjonslov (2014). Offentlig tjenestepensjon er eldre enn folketrygden og dens forløpere. Pensjonsytelsene har vært høyere, og ikke minst, offentlig tjenestepensjon har siden 1967 blitt avkortet mot ytelsene fra folketrygden. Det betyr at offentlig tjenestepensjon i mange tilfeller ha Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. I kommunal sektor er partene enige om opprettelsen av ny særavtale (SGS 2020 Pensjonsordninger i stedet for Tjenestepensjonsordningen vedtekter (TPO-vedtektene). Tjenestepensjonsordningens regler finner du her Ny pensjonsordning: Slik skal du fristes til å jobbe lenger. Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor skal friste 800 000 ansatte til å stå lenge i jobb ny pensjonsløsning skal bygge på rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor - Rapport fra en arbeidsgruppe» som ble lagt frem av ASD 17.12.2015. I denne rapporten forelår ASD at dagens pensjonsordning skal erstattes av en påslagsordning med alleårs- opptjening og en ny.

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

Ny offentlig tjenestepensjon - hva kan vi vente? Staten har utredet nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor som er født i 1954 og senere. Målet er at de offentlige tjenestepensjonene skal bli likere de private for å skape større mobilitet mellom privat og offentlig ansettelse - og for å spare det offentlige for utgifter Og de er representanter for mange arbeidstakere i offentlig sektor som utvilsomt føler en betydelig usikkerhet for fremtidens pensjonsordning når startskuddet etter hvert går for en ny tautrekning.Nettopp Fagforbundet har preget lønnsoppgjørene i offentlig sektor, både under den mangeårige lederen Jan Davidsen og med dagens leder Mette Nord.Se også: Actecan skriver om arbeids- og. En arbeidsgruppe ble nedsatt i fjor for å utrede nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Rapporten ble lagt frem 17. desember 2015. Arbeidsgruppen har blant annet foreslått at offentlig AFP skal ha samme prinsipper som i privat sektor, hvor det er en livsvarig ytelse som kan kombineres med annen inntekt uten avkortning. I tillegg foreslås det at alminnelig alderspensjon skal.

Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Du beholder dermed AFP-rettighetene dine hvis du bytter jobb mellom offentlig og privat sektor. Partene i privat sektor skal forhandle om AFP-ordningen i 2020 Lovendringene følger opp avtale inngått 3. mars 2018 mellom partene i arbeidslivet om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Det er vedtatt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene skal skje fra 1. januar 2020

Staten har utredet nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor som er født i 1954 og senere. Målet er at de offentlige tjenestepensjonene skal bli likere de private for å skape større mobilitet mellom privat og offentlig ansettelse - og for å spare det offentlige for utgifter Offentlig sektor kan ikke skjermes for de endringene resten av arbeidslivet har gjennomført, Departementet skal innen 20. november utarbeide en rapport om nye pensjonsordninger for offentlig ansatte og overgangsregler fra dagens ordning. I 2009 kom ikke partene i staten og kommunene til enighet om ny offentlig tjenestepensjon Ny pensjonsordning vil trolig kunne gjelde fra 1. januar 2020. Hva blir løsningen? Arbeids- og sosialdepartementet la 17. desember 2015 fram rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor». En ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor skal bygge på denne rapporten. Det tas utgangs­punkt i at

SGS 2020 Pensjonsordninger Ny sentral særavtal

Proposisjonen foreslår nye regler om alderspensjon til ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget inneholder også overgangsregler fra dagens ordning til den nye. Proposisjonen er en oppfølging av avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor Nye pensjonsordninger i offentlig sektor vil ha en lang innfasingsperiode. Dagens AFP vil kunne være fullt faset ut i 2030. Det vil påløpe premier til bruttoordningen for alders-pensjon helt til det ikke lenger er utbetalinger fra ordningen. På kort sikt vil derfor de Mens ansatte i privat sektor for lengst er blitt omfattet av nye pensjonsordninger, ble pensjonsreformen bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene brøt sammen i 2009. Rett før jul i fjor fikk statsråden en rapport med utredninger av nye mulige pensjonsordninger utført av en arbeidsgruppe i departementet Et flertall av medlemmene hos både LO, YS og Unio i offentlig sektor sier ja til den fremforhandlede avtalen om ny offentlig tjenestepensjon To år etter uravstemningen om ny offentlig pensjon, som er fagbevegelsens eget støttenettverk i kampen for å få på plass rettferdige pensjonsordninger både i offentlig og privat sektor. Det verste er at den nye tjenestepensjonsordninga ikke er billigere for staten,.

Et flertall av de ansatte i offentlig sektor sier ja til ny avtale om offentlig tjenestepensjon, som partene kom til enighet om i mars. Fra v.: Erik Kollerud (YS), Anders Kvam (Akademikerne Stat), Ragnhild Lied (Unio), Peggy Hessen Følsvik (LO), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Lasse Hansen (KS) og Stein Gjerding (Spekter) Arbeids- og sosialdepartementet, som ansvarlig departement for pensjon, la 17. desember 2015 frem rapporten Nye pensjonsordninger i offentlig sektor. En pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor skal bygge på denne rapporten. I denne rapporten tas det utgangspunkt i at: Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjenin Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling omfattet av flere innstramninger, blant annet levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon. Arbeidstakerorganisasjonene legger derfor til grunn at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er innsparinger Etter sju års stillstand seiler ny offentlig tjenestepensjon opp som et av de potensielt store temaene under vårens tarifforhandlinger. Mens ansatte i privat sektor for lengst har blitt omfattet av nye pensjonsordninger, ble pensjonsreformen bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene brøt sammen i 2009

Andre pensjonsordninger - NA

Dersom offentlig sektor blir for stor, for dyr og for ineffektiv, vil den hverken kunne hjelpe eller bli finansiert av en konkurranseutsatt privat sektor. Motsatt kan man si at dersom privat sektor flykter fra skatt, vil den også ødelegge for muligheten til å finansiere offentlig sektor Tjenestepensjon og AFP i privat sektor . I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger

12 spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Mens ansatte i privat sektor for lengst er omfattet av nye pensjonsordninger, ble pensjonsreformen bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene brøt sammen i 2009. Les også: KrF setter enslige minstepensjonister foran par. Dårlig for de yngre «Gullpensjon» har den blitt kalt Oslo (NTB): Fremtidige pensjonsordninger i offentlig sektor vil bli det vanskeligste temaet når partene i offentlig sektor fredag starter forhandlingene. Publisert: Oppdatert 3. april 2009. Pensjonsordningene i det offentlige skal tilpasses den nye folketrygden

Offentlig sektor utgjorde 339 milliarder kroner av det samlede grunnlag for arbeidsgiveravgift i 2016. Veksten fra 2015 i offentlig sektor var på 5,1 prosent. Denne økningen kan skyldes blant annet høyere tilskudd og premie til pensjonsordninger og sysselsettingsendringer. Figur 1. Grunnlag for arbeidsgiveravgift, etter sektor En ny ordning for Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor er blant de mest krevende sakene på bordet når forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon for 800.000 ansatte i staten og. Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune. Et flertall av medlemmene i LO, YS, Unio i offentlig sektor har sagt ja til avtalen. Forbundene i Akademikerne tar stilling til avtalen i løpet av juni Våren 2018 sa medlemmene ja til ny pensjonsordning. Ordningen vil gjelde for de som er født i 1963 eller senere. De som er født i 1962 eller før, beholder dagens ordning. Les mer: Dette betyr den nye pensjonsavtalen for deg. Les mer om rettighetene dine som ansatt i offentlig sektor på nettsidene til KLP og SPK. Privat tjenestepensjo

Pensjonstips til medlemmer i privat sektor - Naturviterne

Det blir innført ny AFP for deg som er født i 1963 og senere. Reglene er ikke endelig vedtatt, men forslaget er i hovedtrekk likt AFP i privat sektor. Hovedtrekkene for ny AFP er: AFP for offentlig ansatte skal bli en livsvarig pensjon, og vil komme i tillegg til eventuell pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og/eller arbeidsinntekt Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for egne lovregulerte pensjonsordninger. Statens Pensjonskasse (SPK) administrerer pensjonsordningen for statsansatte ny offentlig tjenestepensjon. LO ble 3. mars, sammen med Unio, YS og Akademikerne enige med regjeringen og arbeidsgiverne om et anbefalt forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Forhandlingsutvalgene i LO Stat og LO Kommune anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til avtalen Et klart flertall av medlemmene hos både LO, YS og Unio i offentlig sektor sier ja til avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. På nei-siden fortviles det

Enighet om ny pensjons­løsning for offentlig sektor

Offentlig sektor permitterer ikke. Imidlertid er det en konklusjon vi allerede kan konkludere med: Pandemien, tiltakene og virkningene viste etter bare noen dager at det er i offentlig sektor du bør jobbe. Der blir du ikke permittert, selv når århundrets krise rammer landet. Selveste statsministeren sa det rett ut på NRK De offentlig ansatte skal inkluderes i pensjonsreformen. Alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening. De skal kunne ta ut pensjon fra 62 år og jobbe ved siden av, uten at pensjonen avkortes. Lovforslaget om ny pensjon i offentlig sektor ble fremmet i statsråd onsdag. - Nå må vi lese forslagene nøye og komme med våre

Den nye AFP-ordningen for ansatte i offentlig sektor er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. Ved utgangen av 2019 vil pensjonsrettighetene til de med offentlig tjenestepensjon bli omgjort til en oppsatt rett, som er offentlig sektor sin «fripolise» Offentlig ansatte vil ha samme mulighet som ansatte i privat sektor til å opprettholde pensjonsnivåene når levealderen øker. Offentlig ansatte får en god AFP-ordning, med livsvarige pensjonsytelser, som er bedre enn den som ble opprettet i privat sektor i 2011 ved tilpasningen til ny pensjonsreform -Ordningen bygger på prinsippene i den nye folketrygden, og gjør det enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor, legger hun til. På Bedriftenes Møteplass 2018 skal Silje Aslaksen fra Arbeids- og sosialdepartementet presentere ordningen og utdype hva den konkret betyr for de ulike arbeidstakergruppene Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, m.m. Arbeidstakerne har vært representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne, mens arbeidsgiversiden har vært representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekte Ny pensjonsordning for offentlig sektor skal gjelde fra 2020 og omfatter 800 000 ansatte som er med i de offentlige tjenestepensjonsordningene (eks. KLP, SPK, Oslo Pensjonsforsikring og andre pensjonskasser) i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m

Video: Endret offentlig tjenestepensjon - KLP

Arkitektenes Fagforbund - Presentasjon i

Regjeringen og partene er enige: Ny pensjonsordning for offentlig sektor - Vi har fått på plass en bærekraftig pensjonsløsning for offentlig sektor som vil stå seg over tid. Den nye ordningen er god for både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Slik er forslaget til ny pensjonsordning i offentlig sektor. PRESENTASJON: Partene presenterte forslaget til ny offentlig tjenestepensjon, som nå skal ut på uravstemning. Fra venstre arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik. Håkon Eltvik Hjelp til deg som er ny som næringsdrivende eller vil endre eller avslutte bedrift. Starte og drive forside. Informasjon om frister og attester, gratis Individuelle pensjonsordninger - frist for å korrigere feil i innsendte Skatteetaten deler opplysninger som kan brukes i offentlig sektor, privat næringsliv og andre.

Hvem omfattes av avtalen om tjenestepensjon i offentlig sektor? Ny pensjonsordning for offentlig sektor skal gjelde fra 2020 og omfatter 800 000 ansatte som er med i de offentlige tjenestepensjonsordningene (eks. KLP, SPK, Oslo Pensjonsforsikring og andre pensjonskasser) i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m. De som er født til og med 1962 beholder [ Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer i offentlig sektor Gjelder offentlig sektor Fødselsnummer, D-nummer eller internasjonal ID (inntektsmottaker) Premie til pensjonsordninger Premie til utenlandske pensjonsordninger Premier til fond og tryg Offentlig sektor går nå fra ytelsespensjon - som gir 66 prosent av sluttlønn før levealdersjustering - til en påslagsmodell. I påslagsmodellen får du pensjonsopptjening for alle år i arbeid, og det er ikke lenger et tak på hvor mye du kan få i samlet pensjon, slik det var tidligere AFP-ordningen i privat sektor ble dessuten vesentlig endret med virkning fra 1. januar 2011. I denne utgaven av boken er AFP-ordningene i privat og offentlig sektor omtalt samlet i et eget kapitittel. Det er i denne utgaven av boken tatt utgangspunkt i gjeldende regelverk for sikrede pensjonsordninger, og foreslåtte nye ordninger er ikke omtalt

 • Myten om eros og psyke sammendrag.
 • Omregning vekt.
 • Rabatkode den blå planet.
 • Circle k tilhenger pris.
 • I can't.
 • Bokstavsballonger rosa.
 • Cheerleading bergen fysak.
 • Titanic 2 building.
 • Rothenburg ob der tauber veranstaltungen heute.
 • Rush yyz live.
 • Bytte skjerm ipad bergen.
 • Stavanger golfklubb.
 • New york travel guide.
 • Verdens beste rundstykker.
 • Ects studiepoeng.
 • Dampsperre eller ikke.
 • True grit der marshal.
 • Oktoberfest 2018 stryn.
 • Welche sender kann man mit orf karte empfangen.
 • Presto autopflege.
 • Frühstück klingelhöfer marburg.
 • Half sleeve underarm.
 • Mass of saturns rings.
 • Full metal jacket quotes.
 • Rectangle svg.
 • Natrium kalium quotient erhöht.
 • Bimbo telefono.
 • Bybuss forde.
 • Zinios tv3.
 • The real housewives of new jersey watch online.
 • Aufgeld kreuzworträtsel.
 • Nightwish norway 2018.
 • Mazda 6 limousine 2018.
 • Altibox skru av bridge mode.
 • Styrbord engelsk.
 • Molde sykehus besøkstider.
 • Singlebörse schweiz kostenlos.
 • 3d printing stål.
 • Flirten of gewoon aardig.
 • Gratis backup program.
 • Ilon abszess salbe beipackzettel.