Home

Tospråklig lærer oppgaver

Tospråklige lærere - Haugesund kommun

Tospråklig fagopplæring bidrar til elevens faglige utvikling ved at tospråklige lærere gir veiledning og støtte på elevens morsmål i de emnene og fagene som eleven trenger hjelp i. Tospråklige lærerens oppgave er å lære elevene nye ord og begreper på norsk i ulike fag Bachelorstudiet gir et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne arbeide i norsk grunnskole som lærer i de fagene du fordyper deg i. Det vil foreløpig ikke bli tatt opp nye studenter til dette studiet fordi studiemodellen må vurderes, nå som øvrige lærerutdanninger har blitt 5-årige Lærerutdanning for tospråklige lærere kvalifiserer til stilling som tospråklig lærer i norsk grunnskole, 1.-10. trinn i henhold til Forskrift til opplæringslova, kapittel 14: Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning

Eksempel på hvordan tospråklig lærer forklarer oppgaver elevene får på morsmål- Thai Nafo filmkanal. Loading Porsgrunn kommune-- Tospråklig avdeling utvikler opplæringsfilmer på flere. I denne artikkelen finnes en lesetekst om landsdelene og fylkene i Norge på flere språk. Vi har også laget en undervisingsvideo. Materiellet passer fra mellomtrinn og oppover. Det er også lenket til opplegg på forskjellige språksider. Der kan du finne flere ressurser som for eksempel oppgaver, ordlister eller lenker til andre ressurser Les mer om særskilt språkopplæring: På disse sidene kan du lese om særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Du finner informasjon om regelverk, læreplaner, kartleggingsverktøy, filmer og flerspråklige nettressurser. Særskilt språkopplæring i grunnskolen Særskilt språkopplæring i videregående Særskilt språkopplæring i grunnskole for voksn oppgaver som handler om å skape trygge elever er like viktig, om ikke enda viktigere. Kvalifikasjonene får en liknende inndeling ved hjelp av de retoriske begrepene, hvor kvalifikasjonene belyses i tre perspektiver; et mottaker/elev perspektiv, et lærer/personlighetsperspektiv og et situasjonsperspektiv. Her er personlig egnethet o

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring innebærer at eleven får opplæring på sitt morsmål og norsk i ett eller flere fag. Dersom kommunen ikke kan skaffe egnede lærere som kan gi morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring skal eleven få tilrettelagt opplæring tilpasset sine forutsetninger •Suksessiv - Lærer et andrespråk etter 3-årsalderen Å vokse opp som tospråklig Ikke vanlig at barna mestrer alle aspekter ved begge språk like godt. Kodeveksling kommunikative oppgaver og situasjoner - Reflekterer holdninger og forestillinger - Språket tilpasses sammenhengen Fra tospråklig lærerassistent til tospråklig faglærer der lærere med innvandrerbakgrunn har den samme sta- rerstab, der lærere med innvandrerbakgrunn har tilnærmet lik status og oppgaver som etnisk norske lærere (Norberg 1991; Aamodt 2004; Mousavi 2006)

Lærerutdanning for tospråklige lærere - OsloMe

I løpet av skoleåret 2017-2018 skal Evje skole implementere læringsbrett, men tospråklige lærere skal ta det i bruk allerede fra skolestart 2017. Som tospråklig lærer vil tjenestestedet være Evje skole, men arbeidsstedet vil være flere skoler i Bærum, slik at daglig reising mellom skoler må påregnes. Arbeidsoppgaver Som lærer opp til oppgaver der de nye elevene får brukt språket. Planlegging: gjerne via tolk/tospråklig lærer. 7. Undervisningsopplegg der skriftlighet er i fokus - brevvenner I dette undervisningsopplegget skal elevene i faget Innsats for andre brevveksle med elever Å avdekke om et tospråklig barn har spesifikke språkvansker vil nok alltid være forbundet med en viss usikkerhet, Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet? Publisert: 15.02.2016 og slike oppgaver vil også være uavhengig av språkforståelse og være et renere mål for avkoding enn ordlesing

Lærerutdanning for tospråklige lærere - Universitetet i Agde

Det at tospråklig fagopplæring (og morsmålsopplæring) har så liten plass i det norske skolesystemet, medfører på den ene siden at det er vanskelig for tospråklige lærere å få full stilling ved én og samme skole, og på den andre siden at statusen til elevenes morsmål er lav. Dette bekreftes også av det faktum at det ikke stilles spesifikke krav til kompetanse i flerspråklig og. Søk etter nye Tospråklige lærere-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.000+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Hvilke oppgaver har en tospråklig lærer? Har en viktig språklig oppgave Er en viktig person for flerspråklige elevens læring, utvikling, språk, identitet, sosialisering, trivsel, m.m. Er i skolen for å hjelpe med å tilrettelegge undervisningen for flerspråklige eleven. Er et bindeledd og bro mellom skole og hje Sørumsand skole - Tospråklig lærer (Vårref 11/4135). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Blir småbarn som tilegner seg to eller flere språk, mindre intelligente enn dem som bare lærer ett? Ja, mente forskerne helt fram til 1965. Tvert imot viser nye studier; barna gjør det bedre på skolen. Forskningen på flerspråklighet er hundre år i år. Et helt nytt senter skal ta forskningen mange steg videre I samarbeid med tospråklig lærer kan alfabeter og ortografier analyseres og sammenliknes med det norske. Felles bokstaver og/eller språklyder kan stimuleres. En kan også sørge for en samordning av bokstavinnlæringen, der det på norsk etter hvert legges vekt på å presentere bokstaver og språklyder som avviker fra morsmålets og tilfeller der felles bokstaver representerer forskjellige.

Tospråklig lærer strever med å få jobb Oslo-skolen har stort behov for lærere med tospråklig bakgrunn og full lærerutdanning. Men på tross av Sofia Aslam er født i Norge og har akkurat den bakgrunnen Oslo-skolen trenger, har hun fått avslag på 37 søknader om lærerjobb Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring. Tema Morsmål har laget et tall- og mengde memoryspill på flere språk. Spillet er laget med tanke på at man kan gjøre seg kjent med ulike tall symboler og mengder og synliggjøre flere språk i barnegruppa, mens man spiller og har det gøy Oppgaver: NAFO og Tema Morsmål. Jeg er ikke enig med tanke at Flerspråklig arbeid er uavhengig av tospråklig assistanse .Jeg synes at flerspråklig ansatter er en ressurs som støtte denne slags av arbeidet. En idé er at dere lærer dere bursdagssanger på de språkene som barn og voksne på din avdeling kan • Interaktive oppgaver • Lydfiler til alle tekstene i boka • Illustrasjoner fra boka • Egenvurderingsskjema til hvert kapittel • Filmer som illustrerer muntlige ferdigheter. Ressursbank lærer Når du logger på ressursbank som lærer får du i tillegg tilgang til en rekke ressurser forbeholdt læreren

Her finner du oppgaver og uttaleøvinger til boka Norsk på 1-2-3. Boka gir en innføring i norsk for studenter og voksne innvandrere med et annet morsmål enn norsk. Den inneholder ordliste norsk-engelsk, og grammatikkforklaringene er på begge språk Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. Dette er et gratis nettsted. Velg kapittel til venstre. Lykke til Lærer gir elevene oppgaver som de løser sammen. Senere kan elevene selv lage oppgaver til hverandre. Til slutt summerer lærer opp timen med å spørre elevene om de forstår begrepene og om noen kan gi noen eksempler. Oppgaver: Færrest og flest. Oppgaver som er egnet til å sjekke om elevene kjenner til disse to begrepene Hensikten med livsfasetiltaket er at nyutdannede lærere får bedre tid til for- og etterarbeid, og at seniorlærere får en lettelse i arbeidssituasjonen ved at de får tilbud om andre pedagogiske oppgaver (evt. for- og etterarbeid etter fylte 60 år dersom de har ventet med å ta ut tiltaket til fylte 57 år) Dette er et støtteverktøy for lærere som skal gjennomføre super:bit-oppdraget til sine elever. Det kan være sjette trinn, som vitensentrene gjennomfører programmet til, eller 5. og 7. trinn. Opplegget fungerer meget godt på hele mellomtrinnet. For bruk mot elever på ungdomsskole eller videregående, les mer her

Eksempel på hvordan tospråklig lærer forklarer oppgaver

 1. Det er også viktig at fremtidige lærere utvikler sin kompetanse slik at de blir i stand til å vurdere hvilke oppgaveformer som er egnet for bruk av regneark. Dette vil også gjelde for andre fag enn matematikk. Regnearkundervisningen går over tre økter. Det er en stor fordel at studentene jobber med oppgaver i mellom undervisningsøktene
 2. Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor. Universitet og høgskole. Bachelorstudiet gir et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne arbeide i norsk grunnskole som lærer i de fagene du fordyper deg i. Studiet tilbys ikke i 2019
 3. Tospråklig fagopplæring for 4.-10.trinn. Kommunen tilbyr tospråklig fagopplæring for barn på 4.-10.trinn, og undervisningen foregår vanligvis innenfor ordinær undervisningstid. Tospråklig fagopplæring innebærer at norsk og morsmål benyttes for at barnet skal lære norsk og fag. Trondheim kommune har tospråklige lærere i mange språk
 4. Lærer mer realfag med nettbasert tospråklig opplæring Nyankomne elever med innvandrerbakgrunn lærer mer i matematikk og naturfag når de får nettbasert tospråklig opplæring, viser et prøveprosjekt. Lærerne underviser på somali, arabisk og tigrinja. Se video nederst i artikkelen

Innføringsklassen på Evje og Hauger : Tospråklige lærer

Praktiske forhold, som at lærere og deltakere sjelden har et felles språk å kommunisere på, har nok gjort sitt til at minoritetsspråklige voksne møter en monolingval undervisningssituasjon, der alt i klasserommet foregår på andrespråket, det gjelder så vel instruksjoner som arbeid med oppgaver og tekster Kapittel 6. Tospråklig lese- og skriveopplæring I dette kapittelet fokuseres det på lese- og skriveopplæring av døve og sterkt tunghørte barn. Lesing og skriving er en viktig del av døve og sterkt tunghørte barns språkutvikling. Vygotsky mener at når barnet lærer å lese, er det av like sto Denne digital fortellingen er laget av tospråklige lærere, Ismet Dautaj, Jun Bae, Raviwan Klincharoen, Xuan Hoa Thi Lee, Abdi M. Ahmed og Hassan A. Mursal fr..

Tema Morsmål - Tospråklige undervisningsoppleg

Morsmål og tospråklig fagopplæring - NAF

BÆRUM: Tospråklig lærer arabisk Bærum kommune: Vi vil ha deg som kollega! Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum 9 ledige jobber som Tospråklig Lærer er tilgjengelig på Indeed.com. Lærar, Tospråklig Faglærerstilling I Arabisk I Ranaskolen (2020/218), Fagarbeider og mer Tospråklig opplæring i fag er viktig for elever som nylig er kommet til Norge. Da kan de raskere lære norsk og komme inn i ordinær opplæring. Men i dag mangler mange kommuner tospråklige lærere. Derfor satser vi på en nettbasert løsning der elevene kan se og prate med tospråklige lærere. Det kan bidra til et godt opplæringstilbud uansett hvor i landet elevene bor, sier kunnskaps.

Søk etter nye Tospråklig-lærer-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 17.500+ jobbtilbud i Norge og utlandet Om samarbeid mellom norsklærer, tospråklig lærer og faglærer. NAFO . Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) (dagligspråk), men mestrer ikke oppgaver som forutsetter CALP. Den felles underliggende kognitive komponenten kan være utviklet godt nok for hverdagssamtaler 15. Hva slags jobb har du lyst på? 16. Barnehage og skole. 5.8 Ti Tospråklig lærer ledig stilling. KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge.Ved Kattem skole er det for perioden 25. mars - 19. juni 2020 ledig vikariat i 40 prosent stilling for tospråklig lærer i polsk Det er ledig inntil 20 % tospråklig undervisningsstilling i arabisk, pr tiden ved Rana.

Kort om emnet. Emnet gir en innføring i tospråklig terminologiarbeid på grunnlag av leksikalsk semantikk. Det blir gitt en innføring i bruk av egnet dataprogram for enspråklig og tospråklig termekstrahering og studenten skal utarbeide systematisk oppbygde termlister for bruk i oversettelse og tolking BÆRUM: Tospråklig lærer i tigrinja Bærum kommune: Vi vil ha deg som kollega! Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum Tospråklig lærer i tigrinja fra FINN. Kart og flyfoto 2.3 Tospråklig utvikling 16 2.4 Utvikling av skriftspråk 19 rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Temaheftet er ment som inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med å Barn lærer gjennom lek og hverdagssituasjoner og i voksenstyrte aktiviteter Klasselærers oppgaver. Vi anbefaler at det er med 2 voksne ledere per klasse. Lærer som følger med klassen på leirskoleopphold har hovedkontakten i tider utenom dette. Det er nattvakt dersom krise oppstår om natten. Leirskolelærerne tar hovedansvaret for undervisningen

Her er noen muntlige oppgaver på høyt nivå (B2-C1). Presens - interaktiv oppgave Den 11. oktober, 2020 12. oktober, 2020 av TEN på Grammatikk , Oppgaver Legg igjen en kommenta Som lærer kan du også gjøre om dine produkter til oppgaver. Du kan for eksempel starte på en tegneserie eller et tankekart og så la dine elever fullføre produktet: Har du spørsmål om tildeling av oppgaver eller noe annet, kontakt oss på: support@creaza.com

pashto - د اوریدو حس

Til læreren - skolekassa

Her finner du oppgaver i GeoGebra til bruk i undervisningen. Kopioriginaler. Her finner du kopioriginalene fra lærerveiledningen. Bildebase. Den søkbare bildebasen gir deg som lærer et rikt utvalg av bilder til bruk i undervisningen. Bildemikser. Dette verktøyet passer til å presentere og snakke om de begrepene elevene skal øve på 103 ledige jobber som Og Oppgaver er tilgjengelig i Sandefjord på Indeed.com. Tospråklig Lærer, Seksjonsleder, Ingeniør Vann Og Avløp og mer tospraklig_bachelor:tospraklig_bachelor. Det er viktig å bruke det du lærer i IKT og selv videreutvikle din kompetanse. Arbeid i flere fag vil forutsette bruk av IKT. Dessuten skal du kunne bruke tekstbehandling ved innlevering av oppgaver og rapporter Vis Felegeselam Yohannes' profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Felegeselam har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Felegeselams forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Tospraklig Laerer Serbisk Kroatisk Og Bosnisk Jobs 2020. Searching for Tospraklig Laerer Serbisk Kroatisk Og Bosnisk job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career Høsten 2020 blir det ikke foretatt opptak til lærerutdanning for tospråklige lærere. For informasjon om utdanning med opptak 2019 høst, velg 2019-20 i nedtrekksmenyen under Studieplan med oppstart studieår måte å gi tospråklig assistanse på. Det handler om valg av synsvinkler og synspunkter, mål og metoder. Selv om det stort sett er enighet om at språklige minoritetsbarn bør gå i barnehage før skolestart og lære norsk, er det ikke innlysende hvorfor det også skal satses på tospråklig assistanse i barnehagen. I heftet be Det er mange måter å lære barnet mer enn ett språk på, her er noen forslag: Bruk to språk fra starten av. Mange barn lærer to språk samtidig i oppveksten. Bruk bare ett språk hjemme og la barnet lære det andre språket på barnehagen. Gi barnet mange muligheter til å høre og praktisere begge språkene i hverdagen

Hvordan lærer du best? Å ha gode strategier er nyttig, enten du skal lese en tekst eller lære deg noe praktisk. Her ser vi nærmere på lesestrategier Oppgaver • Sitt to og to, ca 160 kroner, en månedslønn for en lærer er 1200 soles, ca 2400 kroner. Lørdagsmarked I byene er det marked en eller flere ganger i uka. om å innføre tospråklig undervisning. Nå lærer barna både på spansk, og sitt eget språk, quechua Forslag til undervisningsopplegg til emnet P for produkt. P for produkt. Dette er et forslag til hvordan du som lærer kan legge opp undervisningen for emnet P for produkt.Emnet inneholder en del begreper som må læres inn, men likevel må målet med undervisningen være at elevene får nærmet seg produktbegrepet på ulike måter: muntlig, skriftlig, digitalt, praktisk og lekent Aktiviteter for barn til utskrift. Arbeidsoppgaver å skrive ut. Oppgavene Lære å telle

Har eleven rett til særskilt språkopplæring

Aktiviteter for barn til utskrift. Øvelser for print for førskole og grunnskole. Arbeidsoppgaver å skrive ut. Oppgavene Lære å telle Nummer 8-10 består av en lærebok per trinn, en parallellbok per trinn, gratis elevnettsted og et lærernettsted.I tillegg hører også en egen lærebok for læreren, Lærerens bok.Denne er beriket med didaktiske tips til bruk i klasserommet. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL, staten og Norlandia Her finner du eksempler på skriftlige oppgaver og hva som er viktig for å få bestått. Du kan også lære å skrive om et bilde. A1/A2: Skriv om et bilde. Se på denne videoen. Klikk her. A1/A2: Beskrive et bilde. Klikk her. A1/A2: Skriv en invitasjon. Klikk her Duolingo kan brukes til å lære norsk med engelsk som støttespråk. Programmet er lett å bruke på mobilen, for eksempel på bussen eller hvis du sitter og venter på noe. Alle leksjonene inneholder oppgaver innenfor lytte, snakke og å oversette tekst skriftlig. Deltakerne kan også kommunisere med hverandre og konkurrere om poeng

Tospråklig lærer Sandefjord www

worksheets.theteacherscorner.net - Lag klokke oppgaver. Mulighet for å skrive inn norsk instruksj. math-aids.com - Lag forskjellige typer tidsoppgaver; Kittys oppgaver - Hva er klokka om 1 time? Test; mathworksheets4kids.com - Telling time worksheets; ØVING / SPILL. Kittys oppgaver - Klokke-memory; hel og halv; Kittys oppgaver - Klokke-memory Oppgaver: NAFO og Tema Morsmål; Innleggsnavigasjon Klær og farger. Ord for klær og farger er viktige ord i barnehagehverdagen. Kan du disse ordene godt? Lytt til hva klesplaggene heter på norsk: Bildetema. På Lexin kan du utforske bildene av ulike klesplagg og se hva de heter «Matematikk for lærere» er et populært, gjennomprøvd og gjennomarbeidet læreverk. De to bindene dekker alle de sentrale emnene for matematikk i grunnutdanningen.«Matematikk for lærere» er tilpasset grunnskolelærerutdanningens trinn 1-7, men kan også bruk elever med svake norskfaglige ferdigheter er det vanligvis mange lærere involvert. I tillegg til kontaktlærer og faglærere er det ofte lærere med an-svar for særskilt norskopplæring, og eventuelt tospråklig fagopplæring. Skolens ledelse skal også bidra aktivt til at lærerne utvikler og forbedrer sin praksis Elever kan lære mer matematikk i friluft Ved å la elever løse oppgaver basert på omgivelsene sine kan de bli mer motiverte og oppleve matematikkfaget som mer meningsfullt, mener forsker

Lærer utdanning.n

Pedagogisk samarbeid mellom tospråklig lærer og klasselærer- En kvalitativ undersøkelse av praksisfeltets forståelse av tospråklig lærerens rolle og samarbeid med klasselærer. Milambo, Jambo Mbo Gauthier. Master thesis. Åpne For å bli tilsatt som lærer i tospråklig fagopplæring kreves det lærerkompetanse etter forskrift til opplæringsloven § 14-1, 14-2, 14-4 og 14-5. Utenlandsk lærerutdanning skal være godkjent av Utdanningsdirektoratet, jf. § 14-6. Det stilles krav om at tospråklige lærere har dokumentert gode norskkunnskaper, jf

Video: Stipend for minoritetsspråklige lærere - Udi

FORVALTNINGSKOMMUNE FOR - ppt video online laste ned

Sitat tospråklig lærer, 2017 . 7 Sammendrag: Denne erfaringsbaserte masteroppgaven i Pedagogisk Psykologisk Rådgivningen bygger på en forskning av tospråklige lærere sin opplevelse av sin rolle i skolen. Bakgrunnen for et ønske om å lære mer om tospråklige lærere er at vi i PPT får tilmeldt eleve For elever og lærere i flerspråklige læringsmiljøer består hverdagen av å bruke ulike språk og språkferdigheter i formelle og uformelle samtaler, Opplevelsen av å være tospråklig. På skolen fikk de hjelp av medelever med samme morsmål for å forstå og løse oppgaver eller for å forstå hva læreren hadde sagt Morsmålslærer: lærer som underviser i morsmål og tospråklig fagopplæring Tospråklig lærer: lærer med annen språklig bakgrunn enn norsk med godkjent pedagogisk Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Grunnskoleelever Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at eleven skal være i Norge i me

 • Lønns abc 2013.
 • Yamaha sidewinder.
 • Aufbauspiele ps1.
 • Ford delelager.
 • Hundesteuer leipzig listenhunde.
 • Busverkehr wuppertal aktuell.
 • Scheermes kopen den haag.
 • Mann død gran canaria.
 • Marna haugen mor.
 • Normal is des ned der neue pfarrer.
 • F1 2017 tickets.
 • Venezianische masken.
 • Dolomittene fjelltur.
 • Injektion ohne nadel.
 • Vätskefyllda blåsor under fötterna.
 • Latex new line.
 • Paulus brev til galaterne snl.
 • Nokian hakka black 2.
 • Lag din egen robot.
 • Tivoli grorud.
 • Borgia medici.
 • Dnb vergeportal.
 • Optiker eidsvoll.
 • Våre sjeler om natten film anmeldelse.
 • Nrk buskerud adresse.
 • One night stand p3.
 • Flensburg punkte löschen.
 • Hotel sonne weingarten öffnungszeiten.
 • Krankenhaus haag pflegedienstleitung.
 • Westlife secret garden you raise me up.
 • Test genteknologi.
 • Coca cola produkte.
 • Strekke ut nakke.
 • Cómo dibujar al chavo del 8 paso a paso.
 • Kullt oslo.
 • United states senate elections 2016.
 • Blemmer i underlivet barn.
 • Gwg kündigung.
 • Size of a vector c .
 • Kjøttdeig romtemperatur.
 • Shake it up disney.