Home

Spørsmål til finansdepartementet

Vedum kritisk til koronautvalgets sammensetning

Stortinget med ny rekord: Aldri før har regjeringen fått

 1. Opposisjonen på Stortinget har sendt 3258 spørsmål til Finansdepartementet om forslaget til statsbudsjett for neste år. Dette er ny rekord i en tallrekke for de seks siste budsjettene. Det er 35 prosent flere spørsmål enn til 2020-budsjettet og nær 300 flere enn den forrige toppen i 2017. Én.
 2. utter. Finansdepartementet er ikke enig i at de skal svare: Finansdepartementets kommunikasjonsavdeling skriver til Dagens Medisin at de henviser tilbake til Helse- og omsorgsdepartementet, som er ansvarlig for saken
 3. Rundt 500 årlige anmodningsvedtak og 3258 spørsmål fra Stortinget til Finansdepartementet - det er ikke rart byråkratiet vokser, mens politikerne sier de vil redusere det
 4. I brev av 8. april 2020 avklarer Finansdepartementet flere spørsmål knyttet til koronakrisen sendt inn av ledende aktører innen næringseiendom. Dette gjelder blant annet spørsmål om merverdiavgift ved betalingsutsettelser, rabatt, leiefritak og justert markedsleie ved utleie av fast eiendom
 5. Finansdepartementet legger til grunn at alle ansatte som omfattes av virksomhetsoverdragelsen vil følge sine arbeidsoppgaver over til Skatteetaten. Dersom det blir overført flere ansatte enn det Skatteetaten har behov for, vil disse få tilbud om andre passende arbeidsoppgaver
 6. Finansdepartementet er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126), med tilhørende forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193, forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal alle inn- og utgående dokumenter føres opp, dersom dokumentet er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon

Finansdepartementet har stevnet Skatteklagenemnda for retten. Bakgrunnen er et omstridt spørsmål om fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader. Skatteklagenemnda har i to saker sagt ja til fradragsrett Spørsmål og svar om utenlandsreiser. 31.10.2020: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar. Les mer om UDs reiseråd Ansvaret for å forvalte utredningsinstruksen er lagt til Finansdepartementet, som har delegert det operative forvaltningsansvaret til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid ansvar for bestemmelsene i den delen av instruksen som gjelder regelverk, og Utenriksdepartementet har ansvar for bestemmelsene om EØS- og Schengen-saker Frp, som støtte forslaget, har selv stilt spørsmål til Finansdepartementet om effekten av det vil ha. Departementets embetsverk svarer at oljesektorens skattesystem allerede i dag er «vridende. Aldri før har opposisjonen på Stortinget sendt så mange spørsmål til Finansdepartementet om statsbudsjettet som nå. Hele 3.258 er det blitt

HOD: Finansdepartementet må svare Finansdepartementet: HOD

Finansdepartementet (FIN) skal planlegge og iverksette den økonomiske politikken, samordne arbeidet med statsbudsjettet, sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter, samt overvåke og utarbeide regler for tilsyn og virksomhet i finansmarkedene.. Finansdepartementet ble opprettet 2. mars 1814 av den danske prins Christian Frederik, før Riksforsamlingen på Eidsvoll, som «1ste. Saken gjelder spørsmål om Finansdepartementet hadde hjemmel til å avslå innsyn i et dokument med hjemmel i offentleglova § 15 første ledd. Ombudsmannen er i tvil om dokumentet var «innhenta» fra Skattedirektoratet «til bruk i den interne saksførebuinga» i departementet, og dessuten om det var nødvendig å unnta dokumentet for å sikre «forsvarlege interne avgjerdsprosessar» ‹ Tilbake til artikler. Finansdepartementet ga i påsken viktige avklaringer på praktiske spørsmål som oppstår i forbindelse med korona-epidemien. Mange utleiere opplever at kundene tar opp spørsmål både om betalingsutsettelser og om at husleie nedjusteres Aldri før har opposisjonen på Stortinget sendt så mange spørsmål til Finansdepartementet om statsbudsjettet som nå. Hele 3.258 er det blitt. Ifølge Aftenposten/E24 er tallet på spørsmål til 2021-budsjettet 35 prosent høyere enn til 2020-budsjettet. Selv toppåret 2017 er passert, med nær 300 flere spørsmål. Ja til dødshjel Finansdepartementet kan ikke gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef i Oljefondet, mener advokatfirmaet som har fått i oppgave av regjeringen å vurdere om dette er mulig

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. oktober 2020 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14-43 femte ledd. Fremmet av Finansdepartementet. Kongens myndighet etter lov 26. mars 1999 nr. 14 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14-43 femte ledd delegeres til Finansdepartementet for så vidt gjelder myndighet til å fastsette fra hvilket. Spørsmål Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hvor mye har prosessen knyttet til ansettelse av ny leder for NBIM så langt kostet for staten, hva er estimert at den totalt sett vil koste og hvor stor ville kostnadsbesparelsen vært dersom det allerede etter korrespondansen med Finansdepartementet 28. februar 2020 hadde blitt stilt som forutsetning fra Norges Bank at Tangen ikke kunne ha eierskap i AKO. Partiene har nå to uker på seg til å stille spørsmål til Finansdepartementet om budsjettforslaget. Departementet vil svare innen utgangen av oktober. Les også: Får kritikk for pengetørke til jordbruk. Reiseliv og kommuner Frp stiller en rekke spørsmål om hva staten vil tape i inntekter om avgiftene på alkohol settes ned til nivået i ulike naboland - og fra ulike tidspunkt. Finansdepartementet tror staten kan tape ca. 5,7 milliarder kroner i året om avgiftene settes ned til svensk nivå Finansdepartementet (FD) er et av de norske departementene, og har ansvar for den økonomiske politikken i Norge. Jan Tore Sanner (Høyre) tok over som finansminister i januar 2020, etter Siv Jensen (FrP) som hadde hatt oppgaven siden 2013. Departementet har også ansvaret for samordningen av den langsiktige planleggingen i den offentlige virksomhet, derunder utarbeiding av nasjonalbudsjettet.

Spørrelyst og anmodninger som byråkatidrivere - Dagens

 1. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, Avdelingen arbeider blant annet med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene, spørsmål knyttet til børsvirksomhet, verdipapirhandel, betalingsformidling samt regnskap og revisjon
 2. Bestillingen ble gjort på fredag og Finansdepartementet opplyser nå til VG at svaret er ventet allerede i morgen tirsdag. - Interessekonflikten som KrF tar opp, er et viktig spørsmål
 3. Finansdepartementet viser til Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 31. mars 2008, Spørsmålet kan nærmere sies å være om presensformen «leier ut» innebærer et krav om at leietaker har tiltrådt, eventuelt kan tiltre bruken, og at leievederlag påløper
 4. Finansdepartementet har sendt et forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft på høring
 5. Utviklingsprogrammet: Søknadsfrist for januar 2021 er satt til 29.september 2020. Dersom du har spørsmål til engasjementet i Utviklingsprogrammet kan du kontakte: fagsjef Jostein Eide, tlf. 22 24 45 79, e-post: jostein.eide@fin.dep.no Alle stillingene publiseres her i god tid før søknadsfristen

Spørsmål om betaling. SVs Kari Elisabeth Kaski har bedt finansministeren svare Stortinget på hvor mye departementet har betalt for advokatfirmaets utredning og om han synes det var vel anvendte penger.. Sanner hadde fredag ettermiddag ikke svart. NTB sendte mandag en rekke spørsmål til Finansdepartementet om advokatoppdraget, blant annet om hvor mange timer som ble fakturert, men har. Finansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2021 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid Finansdepartementet - Studentengasjement for økonomer. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Økonomiavdelingen kan du kontakte: rådgiver Merethe Eriksrud Lund, tlf. 22 24 45 02, epost: merethe.eriksrud.lund@fin.dep.no Finansdepartementet mottok utkast til stillingsannonse fra Norges Bank 3. januar og ga innspill til dette 7. januar. Forut for dette - 10. desember 2019 - hadde departementet et møte med Norges Banks rekrutteringsfirma, Russel Reynolds, om departementets styring av forvaltningen av SPU og om kompetansekrav til lederen av bankens forvaltning av SPU Her finner du informasjon om Finansdepartementet supplerende designprofil. Spørsmål angående bruk av profilen kan rettes til kommunikasjonsenheten i FIN v/ Kenneth Hætta: ken@fin.dep.no DSS har overordnet ansvar for Designprogrammet for departementene og bistår Finansdepartementet med råd om korrekt bruk, utlevering av logoer og designelementer

Koronaviruset: Finansdepartementet med svar til

Spørsmål og svar om overføring av skatteoppkrevingen

 1. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til hvor langt EMK artikkel 8 eller Grunnloven § 102 rekker overfor hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd», heter det i brevet til Finansdepartementet. - Vi reiser spørsmål om det rettskildebildet som Advokatforeningen og Hvitvaskingslovutvalget legger til grunn er holdbart, og har derfor bedt Finansdepartementet om en avklaring, sier Dag Eriksen
 2. Dette er spørsmålene sentralbanksjefen må svare på. Representantskapet i Norges Bank krever svar på en rekke ubesvarte spørsmål i saken om påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen
 3. Det er for tidlig å si noe om hva Finansdepartementet vil foreta seg i denne saken. Dersom du har spørsmål knyttet til ditt prosjekt eller din bedrift relatert til denne saken, eller andre problemstillinger tilknyttet SkatteFUNN, oppfordrer vi til å ta kontakt med din fagrådgiver i Igaidi eller undertegnede

Svar på spørsmål 94 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017 Bevilgninger til Tolletaten Publisert: 04.11.2017 14:47 Hvor stor må bevilgningen i statsbudsjettet for 2018 være, dersom den anslåtte andelen beslaglagt hhv øl, vin, sprit og narkotika skal utgjøre hhv 50%, 70% og 100% av totalt ulovlig innført mengde Utlysning kommer hvert halvår. Følg med på våre hjemmesider www.jobbifin.dep.no.. Avdeling for formuesforvaltning: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Avdeling for formuesforvaltning kan du kontakte: rådgiver Iver Berge Vikøren, tlf. 22 24 45 17, epost: iver-berge.vikoren@fin.dep.no Økonomiavdelingen: Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Økonomiavdelingen. Oslo (NTB): Finansdepartementet har denne uka fått nesten 400 e-post-spørsmål om momsreformen. Nettstedet tilegnet reformen har hatt nærmere 35.000 besøk Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 06.10.2016 Tilskudd til barnehager ved økt kontantstøtte for ettåringer Publisert: 13.10.2016 17:12 Hva vil være anslagsendring på tilskudd til barnehager i 2017 dersom kontantstøttesatsen for alle ettåringer økes til hhv. 7000, 8000, 9000, 10 000 kr for alle ettåringer fra hhv. 1.1.2017 og 1.8.2017 Spørsmål om tolkning og råd om instruksen DFØ svarer på spørsmål om hvordan utredningsinstruksen skal tolkes. Vi tilbyr også veiledning, kurs og nettverk, og kan gi råd om enkeltutredninger og bistå med å utarbeide tema- eller sektorveiledere

Beregninger fra Finansdepartementet. Faktisk.no har vært i kontakt med Støres pressekontakt Siri Storstein Hytten, for å sjekke hvor tallet stammer fra. Hun opplyser at tallet stammer fra regjeringens nettsted for spørsmål og svar om statsbudsjettet. Der kan vi se at Aps fraksjon i Finanskomitéen i Stortinget har stilt følgende spørsmål Finansdepartementet krangler med Steinfeld om SSB-regningen . Advokat Dag Steinfeld begynte å jobbe for SSB-direktør Christine Meyer fem dager før finansministeren uttrykte manglende tillit til henne. Nå stiller departementet spørsmål ved regningen på 228 000 kroner Finansdepartementet fastsatte i 2018 bestemmelser i finansforetaksforskriften for å tydeliggjøre bankenes plikt til kontantberedskap. Det heter her i første ledd første punktum at bankene «skal ha løsninger for å kunne oppfylle kravet i finansforetaksloven § 16-4 første ledd også ved økt etterspørsel etter kontanter som følge av svikt i tilgangen til de elektroniske.

Kontakt Finansdepartementet - regjeringen

Finansdepartementet saksøker Skatteklagenemnd

Finansdepartementet har 6. desember 2019 fastsatt forskriftsbestemmelser og avgitt en tolkningsuttalelse om rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41. Vi har tidligere omtalt forslagene til endringer i reglene i nyhetsbrev for Statsbudsjettet for 2019 og 2020.. 1 Spørsmålet er forelagt Finansdepartementet som har gitt følgende svar: Målt mot oppdatert anslag på sektorens inntekter i 2018 ventes det nå en nedgang i de frie inntektene i 2019 på 1,8 mrd. kroner. Dette til tross for at nivået på de frie inntektene for 2019 er oppjustert Avlyst for fyrste gong på 154 år: Ordførar Beate Marie Dahl Eide etterlyser svar på brevet ho sendte til Finansdepartementet med spørsmål om koronakompensasjon til næringslivet. Foto: Anne Sofie Tresland Etterlyser svar om koronakompensasjon til lokalt næringsli Vi viser til Finansdepartementets brev til Norges Bank 5. november 2018. I brevet ber departementet Norges Bank redegjøre for arbeidsdelingen mellom banken og Etikkrådet, herunder hvordan informasjonsutvekslingen og samarbeidet fungerer og hvordan det arbeides med å oppnå en felles forståelse av kriteriene i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (SPU) SV: Uforståelig at Sanner ikke stilte flere spørsmål om Tangen Finansdepartementet opptrådte «utrolig naivt» da de skulle se på forhold rundt Nicolai Tangen som kandidat til å overta som.

Koronasituasjonen - regjeringen

Spørsmålet er forelagt Finansdepartementet som har gitt følgende svar: I Kommuneproposisjonen 2021 signaliseres det at regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner i 2021 Hovedstyret skriver i sin strategiplan for Norges Bank Investment Management (2017-2019) at de fremover vil legge et noe bredere formuesperspektiv til grunn for råd til Finansdepartementet. Et spørsmål som har vært drøftet tidligere, er om sårbarheten i norsk økonomi for et varig fall i oljeprisene kan reduseres ved å vri. Finansdepartementet - Praktikantopphold i Skattelovavdelingen. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Utredningsinstruksen - regjeringen

I. 1. Fullmakt for Finansdepartementet til å bemyndige departementene til nettoføring ved utskifting av utstyr. Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 3 fjerde ledd, gis Finansdepartementet fullmakt til å bemyndige departementene til å nettoføre inntekter fra salg av brukt utstyr på post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 5 pst. av bevilgningen på den. Myhre stiller spørsmål ved at Finansdepartementet ikke legges større vekt på høringssvarene fra faglige aktører som Den norske legeforeningen, Kreftforeningen og NAFKAM Finansdepartementet - Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven På spørsmål om det nå er en innrømmelse av et feiltrinn finansministeren driver med, Etter intervjuet med Tajik fikk NRK oversendt anmodningen fra Finansdepartementet til lovavdelingen

Finansdepartementet har vurdert forelegget om foretaksstraff. Etter en helhetsvurdering har Finansdepartementet besluttet at den skal vedtas. Tolldirektøren kommer ikke til å vedta sitt forelegg, da dette reiser en rekke prinsipielle og juridiske spørsmål som ønskes belyst i en rettslig prosess I fjor sendte fondet et brev til Finansdepartementet hvor det trakk opp en rekke alternativer for å håndtere situasjonen. En av løsningene som ble nevnt var å ta ut penger fra fondet. - Vi kommer til å vurdere det frem mot neste melding, som kommer våren 2021, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse mandag - Opp til Norges Bank. Finansdepartementet peker på at hovedstyret i Norges Bank har eneansvaret for ansettelsen, og at loven anviser at departementet kun «bør bli orientert om aktuelle kandidater».. Det vil derfor etter departementets vurdering rettslig sett «være opp til Norges Bank hva den anser som relevant å informere departementet om i tilknytning til de mest aktuelle kandidatene» Finansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2021 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes. Struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi

Saken gjelder innsyn hos Finansdepartementet i syv internrevisjonsrapporter som departementet hadde innhentet fra Skattedirektoratet. Innsynssaken har vært undersøkt av ombudsmannen i to omganger. I forbindelse med ombudsmannens siste undersøkelse har departementet foretatt enda en vurdering av innsynssaken, og har for samtlige av de syv rapportene gitt innsyn i flere opplysninger enn. Endr. i forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 8 annet ledd. I. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder,. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering. Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder,.

Kutter Skattefunn-kroner til selskapene som trenger demKristine Frivold Rørholt senioradvokat i Wikborg Rein - Rett24

Saken gjelder fem vedtak fattet av Skatteklagenemnda i 2018 og spørsmål om fradragsrett for mva på transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom. Skatteklagenemnda gav klagerne medhold, men Finansdepartementet var uenig i avgjørelsen og gikk derfor til sak mot Skatteklagenemnda for å få vedtakene opphevet Et tilgrensende spørsmål er om eneretten til å formidle omsetning av fast eiendom skal være like vidtrekkende som i dag, eller om den bør begrenses til å omfatte for eksempel gjennomføring av oppgjøret. Det kan dermed være grunn til å vurdere om enkelte typer oppdrag fortsatt skal være regulert gjennom eiendomsmeglingsloven Finansdepartementet har uttalt til Skattedirektoratet at det er mykje som taler for at Noreg på dette feltet bør ha lik praksis som dei andre EØS-landa. Som vist til i spørsmålet, har EU-domstolen i si avgjerd C-264/14 konkludert med at tenester som gjeld veksling av bitcoin er omfatta av eit liknande unntak for finansielle tenester i EU-retten Det vises til brev fra Finansdepartementet av 21. april 2020, der departementet ber om Norges Banks innspill innen 15. juni 2020 til Europakommisjonens fornyede strategi for bærekraftig finans. Vedlagt er Norges Banks innspill til en overordnet norsk posisjon sett fra sentralbankens perspektiv og til utvalgte spørsmål i Kommisjonens høringsdokument som er av særlig relevans for banken

Her er Siv Jensens svar om SSB til kontrollkomiteenJulegave til de ansatte - Dagens PerspektivEt skattesystem rigget for storbyene? - Nationen

Finansdepartementet advarer mot forslag om skattefordel

Til Finansdepartementet Finansdepartementet besluttet å utelukke selskapet i august 2005, Etikkrådets spørsmål til selskapet vedrørende kjernevåpenproduksjon er ikke besvart. Informasjonen om Lockheed Martins eierskap og rolle i AWE ML kommer fra det statlige britiske selskapet AWE Til Finansdepartementet Deres ref Vår ref Dato: 3. september 2008 Vedrørende Etikkrådets tilrådning om uttrekk av Siemens AG Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 5. mai 2008. Spørsmålet er om det fortsatt foreligger en uakseptabel risiko for å medvirke til - AKF har laget en anbefalt mal for produkt/tariffmeldinger til Finanstilsynet - AKF har sendt brev til Finanstilsynet med spørsmål knyttet til overgang til ny uførepensjon - AKF har sammen med Den Norske Aktuarforening sendt brev til Finansdepartementet om manglende aktuarkompetanse i departementets utredningsarbeid innen forsikring/pensjo

Oljefondet investeringer i selskaper med bånd til

Opposisjonen med over 3

Til Finansdepartementet Tilrådning 1. desember 2010 . 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Hva rådet har tatt stilling til 4 3 Om Alstom 4 4 Kilder 5 Rådet har tilskrevet Alstom tre ganger og bedt selskapet om å besvare konkrete spørsmål samt kommentere faktum i utkast til tilrådning. Alstom har svart på rådets henvendelser,. Finansdepartementet er et svensk departement som er regjeringens organ i økonomisk-politiske spørsmål. Departementet sysselsetter rundt 470 ansatte innen områdene økonomisk politikk, statsbudsjett , skatter , sosiale avgifter, hasard , økonomisk samarbeid i EU , EMU , finansmarked , statlig forvaltningspolitikk, kommuner , landsting og länsstyrelser - Hva er årsaken til Finansdepartementet bruker så mye tid og krefter i Thailand hvor det I ettertid har vi stilt spørsmål knyttet til utslag av kildeskatten og påstander som.

Finansdepartementet (Norge) - Wikipedi

- Finansdepartementet har ved sine svar klargjort positivt for industrien flere av de forholdene vi hadde spørsmål om. Vi er opptatt av at arbeidende kapital - som bl.a. maskiner og produksjonsinstallasjoner - skal beskattes minst mulig Til Finansdepartementet 9. mars 2010 Etikkrådet viser til brev fra Finansdepartementet datert 18. februar 2010, hvor departementet ber Etikkrådet utdype noen forhold knyttet til tilrådningen om utelukkelse fra SPU av selskapene Africa Israel Investments Ltd (AII) og Danya Cebus Ktd (DC). Tilrådningen ble avgitt 16. november 2009 Normalt får du svar umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Du får beskjed fra Skatteetaten i foretakets meldingsboks i Altinn. Hvis søknaden godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i søknaden innen 2-3 virkedager Hun har særlig innsikt til spørsmål knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, både gjennom å ha hatt ansvar for dette regelverket i Finansdepartementet og gjennom rollen som sekretær for lovutvalget som utredet implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv

Momsdommer skaper usikkerhet

Innsyn i dokument hos Finansdepartementet - Sivilombudsmanne

Opposisjonen med over 3.000 spørsmål om statsbudsjettet Aldri før har opposisjonen på Stortinget sendt så mange spørsmål til Finansdepartementet om statsbudsjettet som nå. Hele 3.258 er det blitt Finansdepartementet har 21. mai 2019 avgitt tolkningsuttalelse om forståelse av de nye reglene ved avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsregelen. LVK har sammen med Industrikommunene og petroleumskommunene (NPK) gitt felles innspill til departementets uttalelse, vedlagt under

Finansdepartementet har innsett at eventuelle endringer i skatteFUNN må en antagelig kunne forvente at skattekontorene ikke vil legge til grunn en strengere praktisering av forbudet mot støtte til særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer. Følg skattebloggen Finansdepartementet peker for øvrig helt kort på at Høyesterett i avsnittene 46 til og med 50 bekrefter premissene i Rt. 2008 side 932 (Bowling) om at synergieffekter i form av at en avgiftsunntatt aktivitet gir positive effekter for den avgiftspliktige virksomheten A klaget til ombudsmannen over at Finansdepartementet hadde nektet fullt innsyn i skatteetatens halvårsrapport til departementet («Rapport for første halvår 2010»), samt innsyn i et vedlegg til rapporten («Overordnet risikovurdering for Skatteetaten i 2011»). Avslaget på begjæringen om innsyn i rapporten var begrunnet i at offentliggjøring kunne motvirke offentlige kontrolltiltak.

Utleie av næringseiendom - 4 avklaringer fra

I Mai 2014 ble følgende brev sendt til Finansdepartementet, til alle norske banker og de ca. 4000 bankansatte, samt til alle norske aviser og deres ca 600 journalister (husker ikke de nøyaktige tall, men det er ikke avgjørende). Ingen av oss som deltok i utsendelse av dette brev har noen gang mo Det rettslege spørsmålet er om § 2-13 avskjer ein instruksjonsrett for Finansdepartementet som elles gjeld. At det generelt gjeld slik instruksjonsrett, er AdB og eg einige om. Og Finansdepartementet har uttalt det generelt sjølv (Meld. St. 7 (2018-2019) s. 99) Norske banker er godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde kredittilbudet. - Komiteen forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Finansdepartementet har i dag besluttet å følge rådet fra Norges Bank. Pressemelding fra Finansdepartementet Begrepet har betydning for spørsmål om skatt og gjelder transportutgifter og er fastsatt av Finansdepartementet i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven, 19. november 1999 nr 1158 § 6-44-13

I entreprisekontrakter avtales gjerne løpende betaling etter fremdriften i prosjektet. Oppstår uenighet fører dette ofte til at oppdragsgiver nekter å betale uten at entreprenøren mulighet til å stanse arbeidet. Skattemyndighetene legger til grunn at entreprenøren etter dagens regelverk likevel må fakturere, og dermed beregne og betale merverdiavgift. Finansdepartementet har nå sendt. Finansdepartementet ba om skatteavklaring for Tangen. Før Nicolai Tangen ble ansatt i som sjef i Oljefondet, ba Finansdepartementet Norges Bank om å klargjøre at han var skattepliktig til Norge. Tangen bekrefter overfor VG at han vil oppfylle bostedskravet som utløser norsk skatteplikt a) I svaret fra Finansdepartementet er tallene for 2018 skilt ut i en egen tabell. Er det nå mulig å få en oppdatert versjon som viser hele perioden 2014-2018 i én fordelingstabell? b) Ber om fordelingstabell med de samme inndelingene som i spørsmålet over for regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 Tilrådning til Finansdepartementet vedrørende forslag om midlertidige regler for tjenestepensjonsordninger og permitterte arbeidstakere i forbindelse med utbruddet av Covid-19 1. Innledning Finanstilsynet viser til e-post 19. mars 2020, der Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å foret

 • Whiskey apfelsaft punsch.
 • Tanzschule müller rastatt abschlussball.
 • Nina løseth ol.
 • Rip bilder kerze.
 • Motorsag høvel.
 • Ghost rockers mila en jonas.
 • Ects studiepoeng.
 • Popsike.
 • Alene hjemme 2 aldersgrense.
 • Paul mitchell frisuren.
 • Ford delelager.
 • Ansiktsmaske mot kviser og hudormer.
 • Kombucha norge.
 • Anabole steroider lovlig.
 • Boston terrier züchter bayern.
 • Mackenzie murray david murray.
 • Philips daily collection brødrister hd4825 90.
 • Elsykkel butikk.
 • Garconniere innsbruck kaufen.
 • Canon eos 700d 18 55mm is stm lens.
 • Sykle tryvann.
 • Wdr 2 stream.
 • Permethrin stillzeit.
 • Hvordan spille squash.
 • Brudesenteret drammen.
 • Krets definisjon.
 • Basketball klubber i norge.
 • Rostade kikärtor taco.
 • Add behandling uten medisin.
 • Kalkmaling fliser kjøkken.
 • E bike verleih freiburg.
 • Dimmer på ledning.
 • Porsche modeller.
 • Mini maus kostüm.
 • Sony a5000l.
 • Dreamfilm se.
 • Symboler i hinduisme.
 • Håndtak kjøkken.
 • Powerpoint format.
 • Blacklist tv3.
 • Marie luce jamagne wikipedia.